Pravidla soutěže „Soutěž o 7x sadu grilovacího koření a omáček na maso a pinzety na grilování od Vitany“, umístěné na profilu: Vitana. Vaříme s chutí. (dále jen „Pravidla“)

VITANA, a.s. se sídlem Mělnická 133, 277 32 Byšice, IČ 148 036 91, zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 605 (dále jen „Pořadatel“)

I. Obecná ustanovení
1. VITANA, a.s. se sídlem Mělnická 133, 277 32 Byšice, IČ 148 036 91, zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 605 (dále jen „Pořadatel“), vyhlašuje na stránkách https://www.facebook.com/Vitana.cz (dále “Portál Facebook”) soutěž s tématem „Soutěž o 7x sadu grilovacího koření a omáček na maso a pinzety na grilování od Vitany“ (dále jen „Soutěž).
2. Pravidla upravující podmínky Soutěže jsou v plném znění dostupná na
3. Soutěž probíhá na území České republiky od 18:00, 25. 08. 2016 do 18:00, 08. 09. 2016. (dále jen „Doba trvání Soutěže“). Pořadatel si vyhrazuje právo změnit Dobu trvání Soutěže.

II. Účast v soutěži
4. Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší 15 let, která zasláním fotografie na profil Vitana Vaříme s chutí vstoupí do Soutěže (dále jen „Soutěžící“).
5. Z účasti v Soutěži jsou vyloučeny osoby, které nejsou občany České republiky, nemají v České republice trvalé bydliště, rovněž zaměstnanci Pořadatele, osoby těmto osobám blízké ve smyslu §22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a dále jakékoli další osoby, které se svou činností podílí na této Soutěži.
6. Soutěžící bere na vědomí, že v případě, že je mladší 18 let, je povinen si pro účast v Soutěži zajistit souhlas svého zákonného zástupce. Pokud takový Soutěžící v případě výhry nebude schopen souhlas svého zákonného zástupce prokázat, pozbývá nárok na výhru v Soutěži a výhra propadá ve prospěch Pořadatele.

III. Mechanika soutěže
7. K zapojení do Soutěže potřebuje Soutěžící internet a vlastní profil na Facebooku.
8. Soutěžící se do Soutěže zapojí tak, že zašle v Době trvání soutěže (od 18:00, 25. 08. 2016 do 18:00, 08. 09. 2016.) do soukromé zprávy na profil Vitana Vaříme s chutí fotografii toho, jak vypadá doba grilovací u něj doma. Fotografie musí obsahovat alespoň jeden výrobek Vitana.
9. Každý Soutěžící může ze svého vlastního profilu na Facebooku do Soutěže zaslat maximálně jednu fotografii. Vloží-li Soutěžící do Soutěže více než jednu Soutěžní fotografii, bude ze Soutěže vyřazen.
10. Den po ukončení soutěže (09. 09. 2016) vloží Pořadatel na svůj profil Vitana Vaříme s chutí fotoalbum se všemi fotografiemi od Soutěžících, platnými podle Pravidel. Po dobu jednoho týdne (do 16. 09. 2016 budou mít všichni uživatelé Facebooku možnost hlasovat pro fotografie umístěné ve fotoalbu. 7 fotografií s největšími počty liků i emotikonů (všechny emotikony se počítají), získá Výhru.
11. Vyhodnocení Soutěže proběhne nejpozději do 2 pracovních dnů po skončení Doby trvání Soutěže. Výsledky Soutěže budou uveřejněny pod výherními fotografiemi, kde budou výherci vyzváni k zaslání kontaktní adresy a telefonního čísla, aby jim mohla být doručena výhra.
12. V případě, že se Soutěže nezúčastní dostatečný počet uživatelů Facebooku, výhra propadá Pořadateli.

IV. Výhra, výherci
13. Pořadatel vloží do Soutěže jako výhru 7x sadu grilovacího koření a omáček na maso a pinzetu na grilování od Vitany.
14. Každý výherce obdrží jednu sadu grilovacího koření a omáček na maso a pinzetu na grilování od Vitany.

V. Předání výher
15. Pořadatel bude kontaktovat výherce prostřednictvím komentáře pod soutěžní (výherní) fotografií do dvou pracovních dnů od okamžiku ukončení Soutěže. V případě, že nebude Soutěžící na výzvu po dobu 3 dní reagovat, propadá Výhra ve prospěch Pořadatele.
16. Výhra bude zaslána Výherci jako balík do vlastních rukou prostřednictvím přepravce na základě předchozí dohody mezi Pořadatelem a Soutěžícím.
17. Výhru nelze vyplatit v hotovosti ani vyměnit za jiné zboží.
18. Pořadatel neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení oznámení o výhře nebo za ztrátu, poškození, zničení výhry samotné z důvodů, které nespočívají na straně Pořadatele.

VI. Osobní údaje
19. Okamžikem zaslání Soutěžní fotografie do soukromé zprávy na Portále Facebook profilu Vitana Vaříme s chutí uděluje Soutěžící svůj souhlas:
- s Pravidly, která se zavazuje současně dodržovat,
- v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů ke zpracování osobních údajů, Pořadateli jakožto správci, případně určeným subdodavatelům, jakožto zpracovatelům, a to v rozsahu sdělených údajů, pro účely kontroly průběhu Soutěže a plnění jejích podmínek, předání výhry, zveřejnění výherce a pro marketingové účely Pořadatele, tj. nabízení výrobků a služeb včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Soutěžící bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoli na adrese Pořadatele odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd. Odvolání souhlasu v průběhu dané soutěže může být důvodem nepřiznání případné výhry nebo její nedoručitelnosti. Případný nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení souvisejících s danou soutěží je Soutěžící oprávněn vyjádřit kdykoliv v průběhu soutěže, a to způsobem, který vyplývá ze Všeobecných podmínek Pořadatele v platném znění. Soutěžící souhlasí s případným pořízením podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů jeho osoby při přebírání výhry a s tím, že tyto záznamy mohou být dále použity zejména pro marketingové účely Pořadatele.
20. Pokud budou na soutěžních fotografiích zachyceny fyzické osoby, odpovídá Soutěžící za opatření si souhlasu těchto osob, že fotografie byly pořízeny a užity pro Soutěž, tedy zveřejněny. Pořadatel neodpovídá za žádné nároky třetích osob zachycených na soutěžních fotografiích.

VII. Závěrečná ustanovení
21. Soutěžící je povinen účastnit se Soutěže výlučně prostřednictvím svého vlastního osobního profilu na Facebooku. Nebude-li Soutěžící schopen prokázat svou totožnost při převzetí Výhry, jeho nárok na výhru zaniká a výhra propadá ve prospěch Pořadatele.
22. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv Soutěž bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat či změnit její Pravidla. Veškeré změny Pravidel nabývají účinnosti jejich zveřejněním na Portálu Facebook. Změna Pravidel Soutěže nezakládá nárok Soutěžícího na náhradu nákladů vynaložených v Soutěži. Pořadatel může dle vlastního uvážení prohlásit dosavadní průběh Soutěže za neplatný z důvodů jakékoli technické nebo jiné systémové chyby. Pokud z jakéhokoli závažného důvodu, který je způsobilý narušit nebo jinak negativně ovlivnit správu, bezpečnost, čestnost, poctivost anebo řádný chod Soutěže, nebude moci Soutěž pokračovat podle plánu, vyhrazuje si Pořadatel právo dle vlastního uvážení zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit tuto Soutěž.
23. Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se Soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), ani za úplnost výtahů z těchto Pravidel, které mohou být ve zkrácené verzi zveřejňovány v propagačních materiálech, ani za tiskové chyby.
24. Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu Soutěže, rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky, včetně případného nedoručení elektronické pošty a škody, ke kterým by mohlo dojít na počítači či jiném zařízení Soutěžícího nebo jakékoli jiné osoby v souvislosti s účastí v Soutěži. Pořadatel není rovněž odpovědný za to, že jakákoli osoba nebyla schopna vstoupit do Soutěže nebo ji dokončit v důsledku jakéhokoli technického selhání nebo zahlcení sítí provozem.
25. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo kontrolovat všechny podmínky pro účast v Soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakémkoliv nároku, včetně práva vyloučit kteréhokoli ze Soutěžících v případě, že by takový Soutěžící porušoval Pravidla Soutěže či obecně závazné právní předpisy anebo byl z této činnosti důvodně podezřelý.
26. Pořadatel upozorňuje, že jakýkoliv úmyslný pokus poškodit jakoukoliv internetovou stránku nebo narušit legitimní chod Soutěže může být kvalifikován jako porušení platných právních předpisů, může vést k vyloučení Soutěžícího ze Soutěže a může rovněž zakládat právo Pořadatele na náhradu způsobené škody.
27. Datum vydání Pravidel: 20. 08. 2016. VITANA, a. s.