zavřít

MENU

O nás

  • Nacházíte se:
  • Úvod
  • Společnost
ZPĚT NA ÚVOD

Společnost

Cílem společnosti Vitana je přinášet radost do života našich spotřebitelů.

Snažíme se proto nabízet chutné a kvalitní výrobky, které nevyžadují složitou přípravu. Zároveň chceme poskytovat inspiraci, aby nejen každé vaše jídlo, ale každý den byl něčím nový a zajímavý.

Na vývoji vitanských produktů usilovně pracuje naše vlastní vývojové oddělení, které dbá na to, aby všechny výrobky odpovídaly chutím a preferencím tuzemských spotřebitelů.

Jsme otevřeni novým nápadům a snažíme se neustále zlepšovat. Těší nás, že vám můžeme přinášet každodenní radost z vaření a udělat váš život plnější a pestřejší.

Tak, abyste mohli žít naplno a hlavně s chutí!


VITANA, a.s.
VITANA, a.s., IČ: 148 03 691, DIČ: CZ14803691, se sídlem Mělnická 133, 277 32 Byšice, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 605.

Společnost VITANA, a.s. je přímo ovládána společností ORKLA FOODS NORGE AS, se sídlem 1414 TROLLÅSEN, 0217 OPPEGÅRD, Lienga 8, Norské království a je součástí skupiny Orkla, ve které je ovládající osobou Orkla ASA, se sídlem Nedre Skøyen vei 26, 0276 OSLO. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.


VÝZVA AKCIONÁŘI V PRODLENÍ K PŘEDLOŽENÍ AKCIÍ
CALL FOR PRESENTATION OF SHARES TO THE SHAREHOLDER IN DEFAULT

 

Představenstvo Společnosti:

The Management Board of the Company:

 

Firma | Company Name

VITANA, a.s.

Právní forma a jurisdikce | Legal Form and Jurisdiction

akciová společnost podle českého práva

joint-stock company under laws of the Czech Republic

Sídlo | Address

Mělnická 133, 277 32 Byšice, Česká republika | Czech Republic

IČO | Czech Id. No.

14803691

Zápis | Registration

OR MS Praha: B 605

 

v návaznosti na rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady Společnosti ze dne 12.09.2018, kterým bylo rozhodnuto o spojení dosavadních 526 401 kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1000 Kč (staré akcie), vždy tří akcií do jedné tak, že nově bude vydáno celkem 175 467 kusů akcií vedených na jméno, vydaných v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 3000 Kč (nové akcie),

with reference to the resolution of the sole shareholder in lieu of the general meeting of the Company dated 12.09.2018, by which it was resolved to merge the existing 526,401 common, registered, certificated shares with par value of CZK 1000 (old shares), every three shares into one share, such that 175,467 new common, registered, certificated shares with par value of CZK 3000 (new shares) will be issued,

 

učinilo kroky ke stažení starých akcií z oběhu a vyzvalo jediného akcionáře:

pursued steps towards withdrawal of the old shares from circulation and called upon the sole shareholder:

 

Firma | Company name

ORKLA FOODS NORGE AS

Právní forma a jurisdikce | Legal form and jurisdiction

společnost s ručením omezeným podle norského práva | limited liability company under laws of the Kingdom of Norway

Sídlo | Address

1414 TROLLÅSEN, 0217 OPPEGÅRD, Lienga 8, Norské království | Kingdom of Norway

Doručovací adresa | Correspondance address

P.O.BOX 1418 1602 FREDRIKSTAD, Norské království | Kingdom of Norway

IČO | Czech Id. No.

nemá  | not applicable

Registrační číslo | Corporate registration number

916170858

 

aby ve lhůtě stanovené valnou hromadou Společnosti předložil představenstvu staré akcie k výměně za nové akcie v souladu s výše uvedeným rozhodnutím. Výzvu k předložení starých akcií jediný akcionář prokazatelně převzal dne 15.10.2018. Výzva byla rovněž řádně zveřejněna na webových stránkách www.vitana.cz dne 26.09.2018.

to present to the Management Board the old shares for exchange for new shares in accordance with the above resolution within the time period stipulated by the general meeting of the Company. Written request for presentation of old shares was demonstrably received and acknowledged by the sole shareholder on 15 October 2018. The request was also duly published on the website www.vitana.cz on 26.09.2018.

 

Lhůta pro předložení starých akcií byla valnou hromadou Společnosti stanovena na třicet (30) dnů od doručení výzvy a uplynula nejpozději dne 14.11.2018. Jediný akcionář staré akcie představenstvu Společnosti ve lhůtě nepředložil.

The time period for presenting the old shares was set by the general meeting of the Company as thirty (30) days from the delivery of the notice and it lapsed no later than 14.11.2018. The sole shareholder failed to present the old shares to the Management Board of the Company within the set time period.

 

Z důvodu prodlení jediného akcionáře s předložením starých akcií, představenstvo uplatňuje postup podle § 537 zákona č. 89/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), a znovu vyzývá jediného akcionáře, aby v dodatečné přiměřené lhůtě patnácti (15) dnů předložil představenstvu staré akcie za účelem jejich výměny.

Because of the default of the sole shareholder with presenting the old shares, the Management Board invokes Section 537 of the Act No. 89/2012 Coll., on Commercial Companies and Cooperatives (Business Corporations Act), and once again calls upon the sole shareholder to present the old shares for exchange for new shares within the additional adequate time period of fifteen (15) days.

 

Poučení: V případě prodlení akcionáře s předložením starých akcií ve výše uvedené dodatečné lhůtě budou nepředložené staré akcie prohlášeny za neplatné.

Instruction: If the shareholder is late with the presentation of the shares within the above additional time period, the old shares not presented will be voided.

 

Tato výzva se zasílá jediném akcionáři na výše uvedenou adresu jeho sídla a současně se zveřejňuje na webových stránkách Společnosti.

This notice is sent to the sole shareholder at the shareholder’s above stated registered address and simultaneously it is published on the Company’s website.

 

Představenstvo společnosti Vitana a.s.

Management Board of Vitana a.s.

 

Uveřejněno na www.vitana.cz dne: 20.11. 2018

Published on www.vitana.cz on: 20.11. 2018

 

Naše webové stránky vloží soubory cookie do vašeho prohlížeče nebo zařízení, pokud máte tuto funkci v nastavení prohlížeče aktivovanou.
Tyto soubory cookie používáme ke zlepšení funkčnosti těchto webových stránek, analýzám a pro zájmově orientovanou reklamu.

PŘEČTĚTE SI VÍCE ZAVŘÍT