Výherci:

poukaz kemp
1. kolo 54c73-05 / 2bf7c-02
2. kolo 21b88-02 / 348e8-04
3. kolo 5315e-05 / 26a79-01

koš s proviantem
1. kolo 2f781-02 / 5eb69-05
2. kolo 2888d-01 / 515f2-05
3. kolo 70350-06 / ff2cb-03Úplná pravidla soutěže

Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže nazvané „Kupte výrobky Vitana anebo Hamé a vyhrajte!“ (dále jen „soutěž“). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže na informačních letáčcích a jiných materiálech určených spotřebitelům. Tento statut může být pozměněn pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu (dále také „pravidla“).


1. Pořadatelé soutěže
Pořadateli soutěže jsou: společnost VITANA, a. s., se sídlem: Mělnická 133, 277 32 Byšice, IČ: 14803691, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 605 a společnost Hamé s. r. o., se sídlem: Na Drahách 814, 686 04 Kunovice, IČ: 28213556, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 63439 (dále jen „pořadatelé“).


2. Termín trvání soutěže a místo
Soutěž bude probíhat v období od 12. 6. 2019 00:00:01 hodin do 2. 7. 2019 23:59:59 hodin (dále jen „doba konání“) výhradně prostřednictvím všech prodejen Kaufland provozovaných společností Kaufland Česká republika v.o.s., se sídlem: Bělohorská 2428/203, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČ: 25110161, na území České republiky (dále jen „místo konání“ soutěže).

Soutěž je pro účely registrace účastníků a určení výherců rozdělena na jednotlivá, samostatně vyhodnocovaná soutěžní období:
I. kolo: 12. 06. – 18. 06. 2019
II. kolo: 19. 06. – 25. 06. 2019
III. kolo: 26. 06. – 02. 07. 2019
(dále jen „soutěžní období“)


3. Soutěžní výrobky
Soutěž se vztahuje na všechny výrobky prodávané pod obchodní značkou Vitana a Hamé (dále jen „soutěžní výrobek“).


4. Účastník soutěže
Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba – spotřebitel, starší 18 let, která má doručovací adresu na území České republiky a splní stanovená pravidla této soutěže (dále také „účastník“, „účastník soutěže“ nebo „soutěžící“).

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci a spolupracovníci pořadatelů a společnosti Kaufland Česká republika v.o.s. a všech spolupracujících agentur na této soutěži, osoby jim blízké ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako „osoba blízká“). V případě, že se výhercem stane osoba výše uvedená, výhra se nepředá.


5. Princip a podmínky soutěže
Účast v soutěži je podmíněna jednorázovým nákupem (tj. na jednu účtenku) minimálně 1 soutěžního výrobku v minimální hodnotě 99 Kč vč. DPH. V případě nákupu dvou a více soutěžních výrobků lze výrobky libovolně kombinovat, tj. buď značka Vitana nebo značka Hamé, nebo od obou obchodních značek, v celkové minimální hodnotě 99,00 Kč vč. DPH.

Nákup soutěžního výrobku či výrobků se musí uskutečnit v době konání soutěže a v místě konání soutěže, resp. výhradně v prodejnách Kaufland (dále jen „soutěžní nákup“).

Za tento soutěžní nákup obdrží účastník od prodávajícího daňový doklad, resp. účtenku, prostřednictvím níž se může zapojit do soutěže (dále jen „soutěžní účtenka“). Po splnění této podmínky, tedy po provedení soutěžního nákupu se spotřebitel může zapojit do soutěže, a to tak, že v době konání soutěže zašle do soutěže platnou SMS zprávu na níže uváděné telefonní číslo v požadovaném tvaru obsahující údaje ze soutěžní účtenky (dále jen „soutěžní registrační SMS zpráva“).

Originál daňového dokladu o soutěžním nákupu je vždy nutné uschovat!

Samotný soutěžní nákup musí být učiněn před odesláním soutěžních registračních SMS zpráv, a to v době konání soutěže a v místě konání soutěže, resp. výhradně v prodejně Kaufland.

Do soutěže se účastník může zapojit odesláním soutěžní registrační SMS zprávy v době konání soutěže na tel. číslo: +420 736 333 444, ve tvaru (bez diakritiky):
KEMP mezera FIK KÓD (posledních 8 znaků z účtenky)

Příklad soutěžní registrační SMS zprávy v případě provedení nákupu dne 14. 6. 2019 v 10:42 hodin:
KEMP 36f0d-04

Cena jedné soutěžní registrační SMS zprávy se řídí tarifem příslušného soutěžícího, tedy odpovídá běžné ceně SMS zprávy soutěžícího. Službu technicky zajišťuje Barracuda BS s.r.o., IČ: 49707418, se sídlem: Na Jezerce 1199/7, Nusle, 140 00 Praha 4 (dále jen "technický správce"), technická podpora 222 360 360, help@sms-souteze.cz

Odesláním soutěžní registrační SMS zprávy potvrzuje soutěžící svůj souhlas s pravidly této soutěže a zavazuje se je dodržovat, a poskytuje svůj souhlas se zpracováním telefonního čísla v rozsahu těmito pravidly stanoveným.

Soutěžící je zařazen do soutěže okamžikem, kdy je jeho soutěžní registrační SMS zpráva splňující zcela pravidla této soutěže doručena řádně do soutěže.

Všichni soutěžící, kteří zašlou v době konání soutěže platnou soutěžní registrační SMS zprávu, budou informování nejdéle do 1 hodiny zpětnou SMS zprávou s potvrzením o zapojení do soutěže.

Pro zařazení do soutěže a jejího jednotlivého soutěžního období pro účely losování hlavních a vedlejších výher je rozhodující čas doručení soutěžní registrační SMS do soutěže.

SMS lze odesílat z mobilních telefonů registrovaných u mobilních operátorů v České republice. Do soutěže nebudou zařazeny soutěžní registrační SMS zprávy zaslané v jiném než předepsaném tvaru, neúplné, neobsahující platné údaje, odeslané jinak než z mobilních telefonů registrovaných u mobilních operátorů v ČR (např. prostřednictvím internetových bran), SMS zprávy odeslané mimo území ČR a SMS zprávy doručené technickému správci mimo dobu konání soutěže či SMS zprávy jinak nesplňující stanovené podmínky. Pořadatelé soutěže si vyhrazují právo konečného posouzení správnosti zaslaných soutěžních registračních SMS zpráv.

Za každý jednorázový soutěžní nákup soutěžních výrobků v minimální hodnotě 99,00 Kč lze do soutěže zaslat maximálně 1 soutěžní registrační SMS zprávu, tzn. jedna účtenka = jedna soutěžní registrační SMS zpráva (bez ohledu na to, o jakou hodnotu přesahuje hodnota soutěžního nákupu částku 99,00 Kč, tj. je nerozhodné, zda soutěžní nákup činí 100,00 Kč či 198,00 Kč, vždy je příslušnou soutěžní účtenku do soutěže zapojit pouze jednou).
Spotřebitel se může zúčastnit soutěže opakovaně, vždy však s novým soutěžním nákupem, ke kterému obdrží novou soutěžní účtenku prokazující soutěžní nákup. Jedna soutěžní účtenka tak opravňuje soutěžícího jen k jedné soutěžní registraci.

V soutěži je možné uznat pouze elektronicky vystavené soutěžní účtenky, od výstavce „Kaufland“, a která jinak splňuje pravidla této soutěže.

Soutěžící je povinen uschovat soutěžní účtenku po celou dobu konání soutěže, tedy i po odeslání soutěžní registrační SMS zprávy nebo provedení výherní registrace, a to i v případě, že jeho účast nebyla výherní.


6. Výhry v soutěži
Do soutěže jsou vloženy tzv. hlavní a vedlejší výhry (dále jen „hlavní výhra“ a „vedlejší výhra“).

Hlavní výhrou v soutěži je poukaz na pobyt v kempu Vranovská pláž v hodnotě 10.000 Kč vč. DPH. Platnost poukazu je do 31. 08. 2020. Více informací o kempu – viz www.vranovska-plaz.cz.

Do soutěže je vloženo celkem 6 ks hlavní výhry - poukazů – kdy pro každé soutěžní období (viz článek 2 těchto pravidel) jsou určeny 2 hlavní výhry.

Vedlejší výhrou v soutěži je koš s proviantem Hamé a výrobky Vitana v hodnotě/maloobchodní ceně 1.000 Kč vč. DPH. Do soutěže je vloženo celkem 6 vedlejších výher, pro každé soutěžní období (viz článek 2 těchto pravidel) jsou určeny 2 vedlejší výhry.

V případě, že nebude možné veškeré výhry rozdělit mezi výherce z jakéhokoliv důvodu (v souladu s těmito pravidly nebo právními předpisy), nerozdané výhry propadají pořadatelům, kteří jsou oprávněni rozhodnout o jejich dalším užití.

Předání výher se uskuteční nejpozději do 15. 8. 2019 formou odeslání výhry prostřednictvím přepravní služby (Česká pošta, DPD apod.) na adresu výherce uvedenou v rámci výherní registrace. Pořadatelé nenesou odpovědnost za případné nedoručení výher z důvodů spočívajících na strany přepravní služby.

Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude zaslána. Pořadatelé nenesou žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s využitím výher či v souvislosti s účastí v soutěži. Není přípustné ani jiné věcné nebo finanční protiplnění v hodnotě výhry. Za vady spojené s užíváním výhry nenesou pořadatelé soutěže žádnou zodpovědnost. Pro případ reklamace poskytnou pořadatelé soutěže výherci příslušné informace a součinnost – e-mailová adresa: vitana@vitana.cz

Pořadatelé vypořádají případnou srážkovou daň z výher, pokud ze zákona její uhrazení vyplývá.


7. Vyhodnocení soutěže
Výherci budou určeni losováním, které proběhne do 10 pracovních dnů od ukončení daného soutěžního období. Každé soutěžní kolo je vyhodnocováno samostatně.
Losování proběhnou za přítomnosti zástupce pořadatelů a z každého losování bude učiněn písemný zápis.

Seznam výherců, resp. seznam výherních FIK kódů (posledních 8 znaků FIK kódů) bude zveřejněn nejpozději do 10 pracovních dnů od ukončení daného soutěžního období na internetových stránkách pořadatelů, tj. www.vitana.cz a www.hame.cz

Soutěžící je v rámci soutěže individualizován telefonním číslem, s nímž se zapojil do soutěže. Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze s jedním telefonním číslem (soutěže se tedy nemůže zúčastnit jedna osoba s více telefonními čísly a ani více osob se stejným telefonním číslem). Každý soutěžící odesláním soutěžní registrační SMS zprávy potvrzuje, že je oprávněným uživatelem telefonního čísla, z nějž zaslal registrační SMS zprávu.

Jeden soutěžící se může zapojit do soutěže opakovaně, může však vyhrát maximálně jednu hlavní a jednu vedlejší výhru za celou dobu trvání soutěže. V případě opakovaného vzniku nároku na hlavní či vedlejší výhru stejné osobě (stejné tel. číslo) nárok na další výhru zaniká, a na jeho místo nastupuje další soutěžící určený dalším losováním.

Výherci budou o výhře informováni nejpozději do 5 pracovních dnů od zveřejnění výherních FIK kódů na webových stránkách, a to formou SMS zprávy (potvrzující SMS o výhře), ve které obdrží odkaz pro přihlášení na webovou soutěžní stránku (dále jen „soutěžní webová stránka“).
Přihlášení na soutěžní webové stránce proběhne ze strany výherce prostřednictvím/za pomoci telefonního čísla, ze kterého odeslal soutěžní registrační SMS zprávu. Po přihlášení výherce na soutěžní webovou stránku uvede následující:
- jméno;
- příjmení;
- věk (pro kontrolu, že jde o zletilou osobu)
- doručovací adresu, kam bude odeslána výhra;
+ a nahraje obrázek/scan výherní soutěžní účtenky;
(dále jen „výherní registrace“).

Před odesláním vyplněné výherní registrace pak výherce udělí (zaškrtne) informovaný souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem zaslání výhry a realizace soutěže, umístěný pod formulářem výherní registrace.

Výherci jsou povinni provést úplnou výherní registraci na soutěžní webové stránce a udělit souhlas se zpracováním osobních údajů pro zaslání výhry nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení potvrzující SMS o výhře. Neúplná výherní registrace bude ze soutěže bez jakékoliv náhrady odstraněna a výherce tím ztrácí nárok na výhru. Na výherní registraci učiněnou později nebude brán zřetel.

Pořadatelé si vyhrazují právo požadovat po výherci zaslání všech soutěžních účtenek, s nimiž se zapojil do soutěže, které prokazují uskutečnění soutěžních nákupů, jak stanoví tato pravidla.

V případě, že výherce nesplní výše uvedené podmínky ve stanovených termínech, propadá nepřevzatá výhra bez náhrady ve prospěch pořadatelů soutěže, kteří jsou oprávněni ji užít k jiným marketingovým účelům.

Soutěžící, kteří nevyhráli, nebudou nijak vyrozuměni.


8. Všeobecné podmínky
Společnost Kaufland Česká republika v.o.s. neodpovídá za průběh soutěže, není vůči soutěžícím nijak zavázána, neodpovídá za plnění třetích stran a nenese odpovědnost za technické problémy při přenosu dat jakýmikoliv elektronickými prostředky.

Pořadatelé neposkytují technickou podporu ani poradenský servis v souvislosti se soutěží, technickou podporu poskytuje technický správce (viz. čl. 5 pravidel). Pořadatelé nenesou odpovědnost za nemožnost účasti v soutěži z technických či jakýchkoli jiných důvodů.

Zpracování osobních údajů, informace o právech subjektů údajů dle čl. 13 odst. 1 a 2 GDPR

Pořadatel soutěže společnost VITANA, a. s., jako správce osobních údajů, technický správce, jako zpracovatel, zpracovávají osobní údaje účastníka soutěže v rozsahu dále uvedeném v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“).

Právním základem pro zpracování osobního údaje – telefonního čísla je souhlas účastníků daný odesláním soutěžní registrační SMS zprávy. Osobní údaje účastníků budou užity pro účely vedení soutěže, její organizace a vyhodnocení na dobu konání soutěže dle těchto pravidel a 90 dní poté z důvodu kontroly dodržení pravidel, předání a realizace výher, max. však po dobu uděleného souhlasu, poté budou zlikvidovány.

Výherci při zadání osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, věk a doručovací adresa, kam bude odeslána výhra, poskytnou na soutěžní webové stránce zaškrtnutím nevyplněného políčka souhlas se zpracováním těchto osobních údajů pořadateli za účelem zaslání výhry a z důvodu realizace této soutěže dle těchto pravidel. Poskytnutí osobních údajů výherců v rozsahu uvedeném v těchto pravidlech je nezbytným předpokladem pro předání výhry výherci a bez poskytnutí těchto údajů není pořadatel schopen výhru předat a pro takový případ si vyhrazuje právo nahradit výherce jinou osobou.
Osobní údaje od výherců budou užity pro účely vedení soutěže, její organizace a vyhodnocení na dobu konání soutěže dle těchto pravidel a 90 dní poté z důvodu kontroly dodržení pravidel, předání a realizace výher. Osobní údaje výherců budou z důvodu případné kontroly organizace soutěže ze strany dozorových orgánů archivovány v omezeném rozsahu po dobu uděleného souhlasu, max. však po dobu 3 let, poté budou zlikvidovány.

Souhlas se zpracováním osobních údajů může soutěžící (coby subjekt údajů) kdykoliv odvolat a to na e-mailové adrese vitanaprivacy@vitana.cz

Osobní údaje získané pro účely soutěže podle těchto pravidel nejsou předmětem automatizovaného profilování a nejsou poskytovány třetím stranám, vyjma technického správce v roli zpracovatele, nebo předávány do třetích zemí. Zpracování osobních údajů bude probíhat automatizovaně prostřednictvím technického správce.

Soutěžící má právo požadovat od pořadatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování. Soutěžící má dále právo vznést námitku proti zpracování. Za podmínek stanovených v čl. 20 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES má soutěžící právo na přenositelnost osobních údajů, které se ho týkají a které poskytl pořadateli. Soutěžící mohou v otázkách zpracování svých osobních údajů kontaktovat pořadatele na e-mailové adrese vitanaprivacy@vitana.cz
Pokud se soutěžící domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na pořadatele se žádostí o zjednání nápravy, a to na e-mailové adrese vitanaprivacy@vitana.cz

Jestliže bude žádost soutěžícího shledána oprávněnou, pořadatel neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena možnost soutěžícího podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Pořadatelé neodpovídají za nedoručení soutěžních registračních SMS zpráv, informačních SMS zpráv, či za jakékoli technické problémy spojené se zasláním SMS zprávy. Za soutěžícího se v případě pochybností považuje osoba řádně užívající a držící mobilní telefon se SIM kartou s telefonním číslem, ze kterého byla odeslána soutěžní registrační SMS zpráva. Prokáže-li se zneužití tohoto telefonního čísla soutěžícím, je soutěžící ze soutěže vyřazen.

Originál soutěžní účtenky je soutěžící povinen pečlivě uschovat pro účely ověření údajů. Bez platné účtenky, která se váže k soutěžní registrační SMS zprávě, nebude výhra předána. Pořadatelé nebudou akceptovat účtenky poškozené, nečitelné či jinak znehodnocené, jakož ani účtenky nesplňující tato soutěžní pravidla, tedy zejména neprokazující provedení jednorázového soutěžního nákupu se stanovenými parametry.

Pořadatelé či technický správce si vyhrazují právo vyžádat si všechny soutěžní účtenky, se kterými se do soutěže zapojili, od všech soutěžících, resp. výherců, a to zejména od těch, u kterých mají podezření z podvodného či nekalého jednání.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži, jednající v rozporu s pravidly soutěže nebo nejednající fair play nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadatelům soutěže, kteří jsou oprávněni rozhodnout o jejím dalším užití.

Pořadatelé si vyhrazují právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Pořadatelé si vyhrazují právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že jim výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže.
V případě pochybností o dodržení pravidel soutěže leží důkazní povinnost na soutěžících.

Pořadatelé soutěže si vyhrazují právo kdykoli změnit a upravit podmínky či pravidla této soutěže, případně soutěž zrušit, přerušit či odložit nebo prodloužit dobu konání soutěže.

Případné dotazy mohou soutěžící zasílat na adresu vitana@vitana.cz nebo help@sms-souteze.cz

Tato pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikována na propagačních materiálech v souvislosti se soutěží, avšak tato Úplná pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná, úplná a konečná.

Tato podrobná platná pravidla ve svém plném znění jsou po celou dobu konání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na internetové stránce www.vitana.cz a www.hame.cz