Pravidla soutěže o tlakový hrnec Tescoma

Soutěžte s Vitanou v hypermarketech Albert a vyhrajte tlakový hrnec Tescoma!

Pravidla soutěže o tlakový hrnec Tescoma
Dne 24. 4. 2019 proběhlo losování výherců soutěže. Všichni soutěžící budou kontaktování formou SMS na tel. čísle, kterou se registrovali do soutěže. Všem výhercům gratulujeme a ostatním děkujeme za účast.
Tým Vitana, a.s

Úplná pravidla soutěže
„Kupte výrobky Vitana a vyhrajte tlakový hrnec Tescoma!“

Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže nazvané „Kupte výrobky Vitana a vyhrajte tlakový hrnec Tescoma!“ (dále jen „soutěž“). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže na informačních letáčcích a jiných materiálech určených spotřebitelům. Tento statut může být pozměněn pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.


1. Pořadatel soutěže
Pořadatelem soutěže je společnost VITANA, a.s., se sídlem: Mělnická 133, 277 32 Byšice, IČ: 14803691, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 605 (dále jen „pořadatel“).


2. Termín trvání soutěže a místo
Soutěž bude probíhat v období od 27. 3. 2019 00:00:01 hodin do 16. 4. 2019 23:59:59 hodin výhradně prostřednictvím všech prodejen označených jako „hypermarket Albert“ provozovaných společností AHOLD Czech Republic, a.s., se sídlem: Radlická 520/117, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ: 44012373, na území České republiky, seznam je uveden na www.albert.cz/nase-prodejny/mapa-prodejen (dále jen „doba konání“ a „místo konání“ soutěže).


3. Soutěžní výrobky
Soutěž se vztahuje na všechny výrobky prodávané pod obchodní značkou Vitana (dále jen „soutěžní výrobek“).


4. Účastník soutěže
Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba – spotřebitel, starší 18 let, která má trvalý pobyt na území České republiky a splní stanovená pravidla této soutěže (dále také „účastník“, „účastník soutěže“ nebo „soutěžící“).

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci a spolupracovníci pořadatele a společnosti AHOLD Czech Republic a.s. a všech spolupracujících agentur na této soutěži, osoby jim blízké ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako „osoba blízká“). V případě, že se výhercem stane osoba výše uvedená, výhra se nepředá.


5. Princip a podmínky soutěže
Účast v soutěži je podmíněna jednorázovým nákupem (tj. na jednu účtenku) libovolné kombinace soutěžních výrobků, resp. výrobků prodávaných pod obchodní značkou Vitana, v minimální hodnotě 69,00 Kč vč. DPH v době konání soutěže a v místě konání soutěže, resp. výhradně v hypermarketu Albert (dále jen „soutěžní nákup“). Za tento soutěžní nákup obdrží účastník od prodejce daňový doklad, resp. účtenku, prostřednictvím níž se může zapojit do soutěže (dále jen „soutěžní účtenka“). Za splnění této podmínky, tedy provedení soutěžního nákupu se spotřebitel může zapojit do soutěže, a to tak, že v době konání soutěže zašle do soutěže platnou SMS zprávu v požadovaném tvaru obsahující údaje ze soutěžní účtenky (dále jen „soutěžní registrační SMS zpráva“).

Originál dokladu o soutěžním nákupu je vždy nutné uschovat!

Samotný soutěžní nákup musí být učiněn před odesláním soutěžních registračních SMS zpráv, a to v době konání soutěže a v místě konání soutěže, resp. výhradně v hypermarketu Albert.

Do soutěže se účastník může zapojit odesláním soutěžní registrační SMS zprávy v době konání soutěže na tel. číslo: +420 736 333 444, ve tvaru (bez diakritiky):
VITANA mezera FIK KÓD (posledních 8 znaků z účtenky)


Příklad soutěžní registrační SMS zprávy v případě provedení nákupu dne 28. 03. 2019 v 11:23 hodin:
VITANA 3680d-04


Cena jedné soutěžní registrační SMS zprávy se řídí tarifem příslušného soutěžícího, tedy odpovídá běžné ceně SMS zprávy soutěžícího. Službu technicky zajišťuje Barracuda BS s.r.o., IČ: 49707418, se sídlem: Na Jezerce 1199/7, Nusle, 140 00 Praha 4 (dále jen "technický správce"), technická podpora 222 360 360, help@sms-souteze.cz.

Odesláním soutěžní registrační SMS zprávy potvrzuje soutěžící svůj souhlas s pravidly této soutěže a zavazuje se je dodržovat, a poskytuje svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu těmito pravidly stanoveným.

Soutěžící je zařazen do soutěže okamžikem, kdy je jeho soutěžní registrační SMS zpráva splňující zcela pravidla této soutěže doručena řádně do soutěže.

Všichni soutěžící, kteří zašlou v době konání soutěže platnou soutěžní registrační SMS zprávu, budou informování nejdéle do 1 hodiny zpětnou SMS zprávou s potvrzením o zapojení do soutěže.

Pro zařazení do soutěže je rozhodující čas doručení soutěžní registrační SMS do soutěže.

SMS lze odesílat z mobilních telefonů registrovaných u mobilních operátorů v České republice. Do soutěže nebudou zařazeny soutěžní registrační SMS zprávy zaslané v jiném než předepsaném tvaru, neúplné, neobsahující platné údaje, odeslané jinak než z mobilních telefonů registrovaných u mobilních operátorů v ČR (např. prostřednictvím internetových bran), SMS zprávy odeslané mimo území ČR a SMS zprávy doručené provozovateli mimo dobu konání soutěže či SMS zprávy jinak nesplňující stanovené podmínky. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení správnosti zaslaných soutěžních registračních SMS zpráv.

Za každý jednorázový soutěžní nákup soutěžních výrobků v minimální hodnotě 69,00 Kč lze do soutěže zaslat maximálně 1 soutěžní registrační SMS zprávu, tzn. jedna účtenka = jedna soutěžní registrační SMS zpráva (bez ohledu na to, o jakou hodnotu přesahuje hodnota soutěžního nákupu částku 69,00 Kč, tj. je nerozhodné, zda soutěžní nákup činní 70,00 Kč či 138,00 Kč, vždy je příslušnou soutěžní účtenku do soutěže zapojit pouze jednou). Spotřebitel se tak může zúčastnit soutěže opakovaně, vždy však s novým soutěžním nákupem, ke kterému obdrží novou soutěžní účtenku prokazující soutěžní nákup.

V soutěži je možné uznat pouze elektronicky vystavené soutěžní účtenky, od výstavce „Albert“, a která jinak splňuje pravidla této soutěže.

Soutěžící je povinen uschovat soutěžní účtenku po celou dobu konání soutěže, tedy i po odeslání soutěžní registrační SMS zprávy nebo provedení výherní registrace, a to i v případě, že jeho účast nebyla výherní.

6. Vyhodnocení soutěže:
Výherci budou určeni losováním, které proběhne do 7 pracovních dnů od ukončení soutěže. Losování proběhne za přítomnosti zástupce pořadatele.

Ze všech soutěžících, kteří řádně splnili pravidla této soutěže a jejichž soutěžní registrační SMS zpráva byla řádně zařazena do soutěže, bude vylosováno 215 výherců, kdy každý 1 výherce získává 1 kus výhry.

Z losování bude učiněn písemný zápis a seznam výherců, resp. seznam výherních FIK kódů (posledních 8 znaků FIK kódů) bude zveřejněn nejpozději do 14 pracovních dnů od ukončení soutěže. Seznam výherců, resp. výherních FIK kódů bude zveřejněn na internetových stránkách www.vitana.cz.

Soutěžící je v rámci soutěže individualizován telefonním číslem, s nímž se zapojil do soutěže. Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze s jedním telefonním číslem (soutěže se tedy nemůže zúčastnit jedna osoba s více telefonními čísly a ani více osob se stejným telefonním číslem). Každý soutěžící odesláním soutěžní registrační SMS zprávy potvrzuje, že je oprávněným uživatelem telefonního čísla, z nějž zaslal registrační SMS zprávu. V případě zapojení do soutěže více osob pod identickým telefonním číslem bude pro soutěž platné pouze zapojení osoby, která zaslala registrační SMS zprávu nejdříve. Pokud se jedna osoba registruje prostřednictvím více telefonních čísel, budou všechny takové registrace považovány za neplatné.

Jeden soutěžící může v rámci celé této soutěže vyhrát maximálně 1 výhru. V případě opakovaného vzniku nároku na výhru stejné osobě (stejné tel. číslo) nárok na další výhru zaniká, a na jeho místo nastupuje další soutěžící určený dalším losováním.

Výherci budou o výhře informováni nejpozději do 5 pracovních dnů od zveřejnění výherních FIK kódů na webových stránkách, a to formou SMS zprávy, ve které obdrží odkaz pro přihlášení na webovou soutěžní stránku (dále jen „soutěžní webová stránka“).
Přihlášení na soutěžní webové stránce proběhne ze strany výherce prostřednictvím telefonního čísla, ze kterého odeslal soutěžní registrační SMS zprávu. Po přihlášení výherce na soutěžní webovou stránku uvede následující:
- jméno;
- příjmení;
- adresa bydliště, kam bude odeslána výhra;
a nahraje obrázek/scan výherní soutěžní účtenky;
(dále jen „výherní registrace“).

Výherci jsou povinni provést výherní registraci na soutěžní webové stránce a udělit souhlas se zpracováním osobních údajů pro zaslání výhry nejpozději do 7 dnů od obdržení potvrzující SMS o výhře. Neúplná výherní registrace bude ze soutěže bez jakékoliv náhrady odstraněna a výherce tím ztrácí nárok na výhru. Na výherní registraci učiněnou později nebude brán zřetel.

Pořadatel si vyhrazuje právo požadovat po výherci zaslání všech soutěžních účtenek, s nimiž se zapojil do soutěže, které prokazují uskutečnění soutěžních nákupů, jak stanoví tato pravidla.

V případě, že výherce nesplní výše uvedené podmínky ve stanovených termínech, propadá nepřevzatá výhra bez náhrady ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn ji užít k jiným marketingovým účelům.

Soutěžící, kteří nevyhráli, nebudou nijak vyrozuměni.


7. Výhry v soutěži
Výhrou v soutěži je tlakový hrnec Tescoma MAGNUM (objem 5 litrů). Do soutěže je vloženo celkem 215 výher, každý výherce vyhrává 1 kus výhry.

Pořadatel neposkytuje technickou podporu ani poradenský servis v souvislosti se soutěží. Pořadatel není zodpovědný za nemožnost účasti v soutěži z technických či jakýchkoli jiných důvodů.

Předání výher se uskuteční nejpozději do 30. 5. 2019 formou odeslání výhry prostřednictvím přepravní služby (Česká pošta, DPD apod.) na adresu výherce uvedenou v rámci výherní registrace.
Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude zaslána. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s využitím výher či v souvislosti s účastí v soutěži. Není přípustné ani jiné věcné nebo finanční protiplnění v hodnotě výhry. Za vady spojené s užíváním výhry nenese pořadatel soutěže žádnou zodpovědnost. Pro případ reklamace poskytne pořadatel soutěže výherci příslušné informace a součinnost – e-mailová adresa: vitana@vitana.cz.

Pořadatel vypořádá případnou srážkovou daň z výher, pokud ze zákona její uhrazení vyplývá.


8. Všeobecné podmínky
Zpracování osobních údajů
Pořadatel, jako správce osobních údajů, a technický správce, jako zpracovatel, zpracovávají osobní údaje účastníka soutěže v rozsahu dále uvedeném v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Odesláním soutěžní registrační SMS zprávy poskytuje účastník soutěže v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecným nařízením o ochraně osobních údajů a příslušnými vnitrostátními předpisy souhlas pořadateli se zpracováním telefonního čísla za účelem realizace této soutěže dle těchto pravidel. Osobní údaje budou užity pro účely vedení soutěže, její organizace a vyhodnocení na dobu konání soutěže dle těchto pravidel a 90 dní poté z důvodu kontroly dodržení pravidel, předání a realizace výher.
Výherci, po zadání osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a adresa bydliště, kam bude odeslána výhra, poskytnou na soutěžní webové stránce souhlas se zpracováním těchto osobních údajů pořadateli, za účelem realizace této soutěže dle těchto pravidel. Poskytnutí osobních údajů v rozsahu uvedeném v těchto pravidlech je nezbytným předpokladem pro předání výhry výherci a bez poskytnutí těchto údajů není pořadatel schopen výhru předat a pro takový případ si vyhrazuje právo nahradit výherce jinou osobou. Osobní údaje od výherců budou užity pro účely vedení soutěže, její organizace a vyhodnocení na dobu konání soutěže dle těchto pravidel a 90 dní poté z důvodu kontroly dodržení pravidel, předání a realizace výher. Osobní údaje výherců budou z důvodu případné kontroly organizace soutěže ze strany dozorových orgánů archivovány v omezeném rozsahu po dobu 3 let.

Osobní údaje získané pro účely soutěže podle těchto pravidel nejsou předmětem automatizovaného profilování a nejsou poskytovány třetím stranám nebo předávány do třetích zemí.
Zpracování osobních údajů bude probíhat automatizovaně prostřednictvím technického správce.

Soutěžící má právo požadovat od pořadatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování. Soutěžící má dále právo vznést námitku proti zpracování. Za podmínek stanovených v čl. 20 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES má soutěžící právo na přenositelnost osobních údajů, které se ho týkají a které poskytl pořadateli. Soutěžící mohou v otázkách zpracování svých osobních údajů kontaktovat pořadatele, a to na e-mailové adrese vitanaprivacy@vitana.cz.
Pokud se soutěžící domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na pořadatele se žádostí o zjednání nápravy, a to na e-mailové adrese vitanaprivacy@vitana.cz. Jestliže bude žádost soutěžícího shledána oprávněnou, pořadatel neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena možnost soutěžícího podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů.


Pořadatel neodpovídá za nedoručení soutěžních registračních SMS zpráv, informačních SMS zpráv, či za jakékoli technické problémy spojené se zasláním SMS zprávy. Za soutěžícího se v případě pochybností považuje osoba řádně užívající a držící mobilní telefon se SIM kartou s telefonním číslem, ze kterého byla odeslána soutěžní registrační SMS zpráva. Prokáže-li se zneužití tohoto telefonního čísla soutěžícím, je soutěžící ze soutěže vyřazen.

Originál soutěžní účtenky je soutěžící povinen pečlivě uschovat pro účely ověření údajů. Bez platné účtenky, která se váže k soutěžní registrační SMS zprávě, nebude výhra předána. Pořadatel nebude akceptovat účtenky poškozené, nečitelné či jinak znehodnocené, jakož ani účtenky nesplňující tato soutěžní pravidla, tedy zejména neprokazující provedení jednorázového soutěžního nákupu se stanovenými parametry.

Pořadatel si vyhrazuje právo vyžádat si všechny soutěžní účtenky, se kterými se do soutěže zapojili, od všech soutěžících, a to zejména od soutěžících, u kterých mají podezření z podvodného či nekalého jednání.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži, jednající v rozporu s pravidly soutěže nebo nejednající fair play nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže.

Výhry, které nebylo možné v rámci soutěže rozdělit či přidělit konkrétnímu výherci, propadají ve prospěch pořadatele soutěže, k dalším marketingovým a charitativním účelům.

Pořadatel má právo výsledného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími. V případě pochybností o dodržení pravidel soutěže leží důkazní povinnost na soutěžícím. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoli změnit a upravit podmínky či pravidla této soutěže, případně soutěž zrušit, přerušit či odložit nebo prodloužit dobu konání soutěže.

Případné dotazy mohou soutěžící zasílat na adresu vitana@vitana.cz nebo help@sms-souteze.cz.

Tato pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikována na propagačních materiálech v souvislosti se soutěží, avšak tato Úplná pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná, úplná a konečná.

Tato podrobná platná pravidla ve svém plném znění jsou po celou dobu konání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na internetové stránce www.vitana.cz.


V Praze dne 25. března 2019

Související aktuality