Pravidla soutěže o wellness pobyt

Soutěžte s Vitanou v hypermarketech Albert a vyhrajte wellness pobyt pro 2 osoby s prohlídkou pivovaru!

Pravidla soutěže o wellness pobyt
Dne 27. 7. 2018 proběhlo losování výherců soutěže. Všichni soutěžící budou kontaktováni formou SMS na tel. čísle, kterou se registrovali do soutěže. Všem výhercům gratulujeme a ostatním děkujeme za účast.
Tým Vitana, a.s.Úplná pravidla soutěže
„Vyhrajte 50x wellness pobyt pro 2 osoby s prohlídkou pivovaru!“


Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže nazvané „Vyhrajte 50x wellness pobyt pro 2 osoby s prohlídkou pivovaru!“ (dále také „soutěž“). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže. Tento statut může být pozměněn pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

Úplná pravidla soutěže jsou k dispozici na webových stránkách www.vitana.cz, stejně tak i informace poskytované soutěžícím coby tzv. subjektům údajů dle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále také „GDPR“).

1. Pořadatel soutěže
Pořadatelem soutěže je společnost VITANA, a.s. se sídlem: Mělnická 133, 277 32 Byšice, IČ: 14803691, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 605 (dále jen „pořadatel“).


2. Termín trvání soutěže a místo
Soutěž bude probíhat v období od 11. 7. 2018 00:00:01 hodin do 24. 7. 2018 23:59:59 hodin ve všech prodejnách označených jako „Hypermarket Albert“ provozovaných společností AHOLD Czech Republic, a.s., se sídlem: Radlická 520/117, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ: 44012373, na území České republiky, seznam je uveden na www.albert.cz/nase-prodejny/mapa-prodejen (dále jen „doba konání“ a „místo konání“ soutěže).


3. Soutěž se vztahuje na výrobky z kategorie koření prodávané pod obchodní značkou Vitana (dále jen „soutěžní výrobek Vitana“) a na všechny alkoholické i nealkoholické nápoje o obsahu 0,5 l prodávané pod obchodní značkou Lobkowicz (dále jen „soutěžní výrobek Lobkowicz“). Seznam soutěžních výrobků Vitana a Lobkowicz tvoří přílohu č. 1 těchto pravidel.


4. Účastník soutěže
Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba – spotřebitel, starší 18 let, která má trvalý pobyt a doručovací adresu na území České republiky (dále také „účastník“, „účastník soutěže“ nebo „soutěžící“).

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci a spolupracovníci pořadatele a všech spolupracujících agentur na této soutěži, osoby jim blízké ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako „osoba blízká“). V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností nebo osoba jim blízká, výhra se nepředá.


5. Princip a podmínky soutěže
Účast v soutěži je podmíněna jednorázovým nákupem (tj. na jednu účtenku) 4 soutěžních výrobků Vitana společně se 4 soutěžními výrobky Lobkowicz, a to v době konání soutěže a v místě konání soutěže, tzn. výhradně v Hypermarketu Albert (dále jen „soutěžní nákup“). Za tento soutěžní nákup obdrží účastník od prodejce daňový doklad, resp. účtenku, kterou je potřeba uschovat pro pozdější prokázání výhry (dále jen „soutěžní účtenka“). Po uskutečnění soutěžního nákupu, v době trvání soutěže, zašle soutěžící platnou SMS zprávu v požadovaném tvaru obsahující údaje ze soutěžní účtenky (dále jen „soutěžní registrační SMS zpráva“).

Soutěžní registrační SMS musí být doručena v době konání soutěže na tel. číslo: +420 736 333 444, ve tvaru (bez diakritiky):
VITANA mezera DATUM NAKUPU Z UCTENKY (den měsíc) mezera CAS NAKUPU Z UCTENKY (hodina minuta) mezera JMENO mezera PRIJMENI mezera PSC

Příklad soutěžní registrační SMS zprávy v případě provedení nákupu dne 15. 07. 2018 v 15:35 hodin:
VITANA 1507 1535 TOMAS SLADEK 31200

Cena jedné soutěžní registrační SMS se řídí tarifem příslušného soutěžícího, tedy odpovídá běžné ceně SMS zprávy soutěžícího. Službu technicky zajišťuje Barracuda BS s.r.o., IČ: 49707418, se sídlem: Na Jezerce 1199/7, Nusle, 140 00 Praha 4 (dále jen "technický správce"), technická podpora 222 360 360, help@sms-souteze.cz.

Odesláním soutěžní registrační SMS zprávy potvrzuje soutěžící svůj souhlas s pravidly této soutěže a zavazuje se je dodržovat.

Soutěžící je zařazen do soutěže okamžikem, kdy je jeho soutěžní registrační SMS zpráva splňující zcela pravidla této soutěže doručena řádně do soutěže.

SMS lze odesílat z mobilních telefonů registrovaných u mobilních operátorů v České republice. Do soutěže nebudou zařazeny soutěžní registrační SMS zprávy zaslané v jiném než předepsaném tvaru, odeslané jinak než z mobilních telefonů registrovaných u mobilních operátorů v ČR (např. prostřednictvím internetových bran), SMS zprávy odeslané mimo území ČR a SMS zprávy doručené provozovateli mimo dobu trvání soutěže či SMS zprávy jinak nesplňující stanovené podmínky. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení správnosti zaslaných soutěžních registračních SMS zpráv.

Za každý jednorázový soutěžní nákup lze do soutěže zaslat maximálně 1 soutěžní registrační SMS zprávu, tzn. jedna účtenka = jedna soutěžní registrační SMS zpráva. Spotřebitel se může zúčastnit soutěže opakovaně, vždy však s novým soutěžním nákupem, ke kterému obdrží novou soutěžní účtenku.

Všichni soutěžící, kteří zašlou v době konání soutěže platnou soutěžní registrační SMS zprávu, budou informování nejdéle do 1 hodiny zpětnou SMS zprávou o zapojení do soutěže.


6. Výhry v soutěži
Do soutěže je vloženo 50 ks výher.
Výhra:
Pobyt v Hotelu Sladovna**** v Černé Hoře, který zahrnuje:
- ubytování pro 2 osoby na 1 noc ve dvoulůžkovém pokoji,
- bohatá snídaně formou bufetu,
- neomezený vstup do hotelového wellness centra (saunový svět a vnitřní bazén; k dispozici župan, přezůvky),
- parkování na hotelovém parkovišti s kamerovým systémem,
- volný přístup k wi-fi.
Součástí výhry je také exkurze do některého ze sedmi pivovarů společnosti Pivovary Lobkowicz Group, a.s. dle vlastního výběru.

Výhru je možné uplatnit nejpozději do 31. 12. 2018. Výherce obdrží dárkový certifikát (voucher) na výše uvedené čerpání výhry.


7. Vyhodnocení soutěže:
Výherci budou určeni losováním, které proběhne do 7 pracovních dnů od ukončení soutěže. Losování proběhne za přítomnosti zástupce pořadatele.

Ze všech soutěžících, kteří řádně splnili pravidla této soutěže a jejichž soutěžní registrační SMS byla řádně zařazena do soutěže, bude vylosováno 50 výherců, kdy každý 1 výherce získává 1 kus výhry.

Z losování bude učiněn písemný zápis.

Soutěžící je v rámci soutěže individualizován telefonním číslem, s nímž se zapojil do soutěže. Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze s jedním telefonním číslem (soutěže se tedy nemůže zúčastnit jedna osoba s více telefonními čísly a ani více osob se stejným telefonním číslem). Každý soutěžící účastí v soutěži potvrzuje, že je oprávněným uživatelem telefonního čísla, z nějž zaslat registrační SMS zprávu. V případě zapojení do soutěže více osob pod identickým telefonním číslem bude pro soutěž platné pouze zapojení osoby, která zaslala registrační SMS zprávu nejdříve. Pokud se jedna osoba registruje prostřednictvím více telefonních čísel, budou všechny takové registrace považovány za neplatné.

Jeden soutěžící může vyhrát maximálně 1 výhru. V případě opakovaného vzniku nároku na výhru stejné osobě (stejné jméno, příjmení, stejné tel. číslo) nárok na další výhru zaniká, a na jeho místo nastupuje další soutěžící určený dalším losováním.

Výherci budou informováni nejpozději do 5 pracovních dnů od losování formou SMS zprávy a budou vyzváni k zaslání soutěžní účtenky, která se musí shodovat s údaji uvedenými ve výherní soutěžní registrační SMS zprávě, a níže uvedených informací.

Výherci jsou povinni zaslat nejpozději do 7 pracovních dnů od kontaktování ze strany technického správce následující:
- originál (ověřenou kopii) výherní soutěžní účtenky, tedy té soutěžní účtenky, která byla v soutěži vylosována jako výherní;
- jméno;
- příjmení;
- telefonní číslo, ze kterého byla zaslána soutěžní registrační SMS zpráva;
- kontaktní telefonní číslo (liší-li se od telefonního čísla, ze kterého byla či byly zaslány soutěžní registrační SMS zprávy);
- adresa bydliště, kam bude odeslána výhra;
(dále jen „zásilka“).

Výherci jsou povinni poslat výše uvedenou zásilku na adresu: P. O. Box 88, 140 21 Praha 4, s označením hesla na obálce „SOUTĚŽ VITANA, a to nejpozději do 7 dnů od obdržení potvrzující SMS o výhře (rozhodující je datum na poštovním razítku), s tím, že musí být doručeny pořadateli nejpozději do 20 dnů od odeslání SMS zprávy technického správce s výzvou k zaslání soutěžní zásilky, na soutěžní zásilky odeslané později či doručené později nebude brán zřetel. Pořadatel si vyhrazuje právo požadovat po výherci zaslání všech soutěžních účtenek, s nimiž se zapojil do soutěže, které prokazují uskutečnění soutěžních nákupů, jak stanoví tato pravidla.

Zásilky s výše uvedeným obsahem je doporučeno soutěžícím zasílat doporučeně. V případě, že soutěžící nesplní výše uvedené podmínky ve stanovených termínech, propadá nepřevzatá výhra bez náhrady ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn ji užít k jiným marketingovým účelům.
Pořadatel nenese jakoukoli odpovědnost za doručení soutěžních zásilek, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy.

Soutěžící, kteří nezískali výhru, nebudou nijak vyrozuměni.


8. Předání výher
Výhry (dárkový certifikát – voucher) budou výhercům zaslány poštou nejpozději do 14 dnů od obdržení zásilky s požadovanými údaji.

Uplatnění dárkových poukazů je následně již v režii výherce, který sám bude kontaktovat Hotel Sladovna pro dojednání termínu ubytování a také vybraný pivovar, kde bude chtít absolvovat exkurzi.


9. Zpracování osobních údajů
Osobní údaje poskytnuté soutěžící budou zpracovávány na základě tzv. oprávněného zájmu, když účelem je uskutečnění této soutěže dle těchto pravidel. Ze strany pořadatele, který je správcem, dojde ke zpracování poskytnutých osobních údajů odpovídajícím způsobem, a to v rozsahu jméno a příjmení, telefonní číslo, PSČ a v případě výhry i doručovací adresa.

Osobní údaje budou užity pro účely vedení soutěže zahrnující organizaci a vyhodnocení soutěže, kontrolu soutěže a předání výher.

Právním titulem zpracování je oprávněný zájem.

Doba zpracování je doba trvání doba trvání soutěže a dále maximálně 2 měsíce po skončení soutěže, resp. po provedení slosování. Poté budou osobní údaje správcem zlikvidovány.

Způsob prováděného zpracování je ruční, elektronický, a částečně automatizovaný.

Informace o způsobu zpracování osobních údajů a právech subjektů údajů dle čl. 13 odst. 1 a 2 GDPR:

Jak uvedeno výše, správcem osobních údajů je společnost pořadatele, tj. VITANA, a.s., se sídlem: Mělnická 133, 277 32 Byšice, IČ: 14803691, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 605.

• osobní údaje účastníků soutěže (Subjektu údajů) budou správcem zpracovány na základě oprávněného zájmu;
• důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je jeho účast ve spotřebitelské soutěži „Vyhrajte 50x wellness pobyt pro 2 osoby s prohlídkou pivovaru!“ probíhající v termínu od 11. 7. 2018 do 24. 7. 2018 a vyhodnocení spotřebitelské soutěže, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné;
• osobní údaje Subjektu údajů budou u správce uloženy po dobu trvání oprávněného zájmu, tj. max. po dobu 2 měsíců po skončení spotřebitelské soutěže, resp. po provedení slosování, poté budou zlikvidovány;
• při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování;
• správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů;
• správce pověřil zpracováním osobních údajů technického správce soutěže spol. Barracuda BS s.r.o., IČ: 49707418, se sídlem: Na Jezerce 1199/7, Nusle, 140 00 Praha 4, případně další zpracovatele (zejména poskytovatele doručovacích služeb z důvodu doručení výher v soutěži). Se zpracovateli má, popř. bude mít správce uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů ve smyslu GDPR;
• Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným než výše uvedeným třetím osobám;
• Subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz, má-li za to, že správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR.

Dotazy a žádosti ohledně zpracování osobních údajů lze adresovat správci na adresu jeho sídla nebo na vitana@vitana.cz


10. Všeobecné podmínky
Pořadatel nenese jakoukoli odpovědnost za nedoručení soutěžních zásilek a/nebo za nedoručení zásilek s výhrou, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy.

Soutěžní účtenky pečlivě uschovejte pro účely ověření údajů v soutěžní zásilce! Bez platné účtenky, která se váže k soutěžní zásilce a soutěžnímu nákupu, nebude výhra předána. Pořadatel nebude akceptovat účtenky poškozené, nečitelné či jinak znehodnocené, jakož ani soutěžní účtenky nesplňující tato soutěžní pravidla, tedy zejména neprokazující provedení jednorázového soutěžního nákupu se stanovenými parametry.

Pořadatel si vyhrazuje právo vyžádat si všechny soutěžní účtenky, se kterými se do soutěže zapojili, od všech soutěžících, a to zejména od soutěžících, u kterých mají podezření z podvodného či nekalého jednání.

Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry, jakož i vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou, není možná. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škodu či jakákoli rizika a závazky související s využitím výher či v souvislosti s účastí v soutěži.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny nebo budou v průběhu soutěže vyloučeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

Pořadatel tímto nepřebírá vůči soutěžícím žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než ta, které jsou uvedena v těchto pravidlech.

Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže.

Výhry, které nebylo možné v rámci soutěže rozdělit či přidělit konkrétnímu výherci, propadají ve prospěch pořadatele soutěže, k dalším marketingovým a charitativním účelům.

Pořadatel má právo výsledného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími. V případě pochybností o dodržení pravidel soutěže leží důkazní povinnost na soutěžícím. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoli změnit a upravit podmínky či pravidla této soutěže, případně soutěž zrušit, přerušit či odložit nebo prodloužit dobu trvání soutěže. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku.

V případě komunikace zkrácených pravidel soutěže na letácích apod., jsou závazná tato pravidla a v případě rozporu mezi zkrácenými a těmito pravidly jsou závazná tato pravidla.

Případné dotazy zasílejte na adresu vitana@vitana.cz.

Jediná podrobná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na internetové stránce www.vitana.cz

Příloha č. 1 Úplných pravidel soutěže

Seznam soutěžních výrobků Vitana 
JEDNODRUHOVÉ KOŘENÍ
Anýz celý 23 g /16 ks
Badyán celý 5 ks / 14 ks
Badyán mletý 13 g / 22 ks
Bobkový list 3 g / 18 ks
Cibule sušená mletá 20 g / 20 ks
Citrónová kůra 13 g / 21 ks
Česnek sušený mletý 28 g / 18 ks
Fenykl celý 23 g / 16 ks
Hořčičné semínko celé 28 g / 22 ks
Hřebíček celý 18 g /15 ks
Chilli 23 g / 20 ks
Chilli kousky 18 g / 18 ks
Jalovec celý 18 g / 15 ks
Kajenský pepř (chilli mleté) 23 g / 22 ks
Kmín celý 28 g / 18 ks
Kmín drcený 28 g / 18 ks
Kmín mletý 28 g / 18 ks
Koriandr semena mletá 25 g / 17 ks
Kurkuma mletá 28 g / 18 ks
MAXI Kmín celý 100 g / 16 ks
MAXI Majoránka 20 g / 16 ks
MAXI Paprika sladká 100 g / 16 ks
MAXI Paprika sladká mletá 250 g / 16 ks
MAXI Pepř černý mletý 50 g / 16 ks
Muškátový květ 13 g / 22 ks
Muškátový ořech celý 9 g / 18 ks
Nové koření celé 15 g / 15 ks
Nové koření mleté 15 g / 22 ks
Paprika gulášová mletá 23 g / 20 ks
Paprika lahůdková mletá 23 g / 20 ks
Paprika maďarská mletá 20 g / 20 ks
Paprika pálivá mletá 23 g / 20 ks
Paprika sladká mletá 23 g / 20 ks
Paprika uzená (sladká) mletá 23 g / 20 ks
Pepř bílý mletý 18 g / 22 ks
Pepř černý celý 18 g / 17 ks
Pepř černý mletý 18 g / 20 ks
Pepř čtyř barev 18 g / 17 ks
Pepř zelený celý 12 g / 18 ks
Pomerančová kůra 13 g / 19 ks
Římský kmín 25 g / 16 ks
Sezamové semínko 28 g / 20 ks
Skořice celá 10 g / 20 ks
Skořice mletá 23 g / 23 ks
Vanilka Bourbon 1 ks/20 ks
Zázvor mletý 18 g / 22 ks

SMĚSI KOŘENÍ
Adžika 28 g / 18 ks
Americké brambory 28 g / 22 ks
Bramborák 28 g / 20 ks
Bylinkové máslo 15 g / 15 ks
Bylinkový kapr 28 g / 20 ks
Čína 28 g / 20 ks
Čína bez soli 18 g / 25 ks
Ďábelské koření 28 g / 20 ks
Divočina 25 g / 17 ks
Farmářské brambory 23 g / 21 ks
Farmářský burger 28 g / 18 ks
Farmářský steak 23 g / 21 ks
Grilovací koření 30 g / 20 ks
Grilovací koření česnekové 33 g / 20 ks
Grilovací koření pálivé 23 g / 20 ks
Grilovací koření s bylinkami 28 g / 20 ks
Grilovací speciál koř. bez soli 18 g / 23 ks
Grilovaná zelenina 28 g / 20 ks
Grilované kuře 28 g / 20 ks
Grilovaný sýr bez soli 18 g / 20 ks
Guláš 28 g / 18 ks
Guláš maďarský 28 g / 20 ks
Gurmánský chilli steak 30 g / 20 ks
Gurmánské italské koření 30 g / 20 ks
Gurmánské kuře 30 g / 20 ks
Gurmánský steak 25 g / 20 ks
Gurmánská zelenina 30 g / 20 ks
Gyros 25 g / 22 ks
Houbové koření 25 g / 22 ks
Hranolky 28 g / 20 ks
Kari 28 g / 20 ks
Krkovička s česnekem 28 g / 20 ks
Křidélka s chutí medu 28 g / 18 ks
Kuře 7 bylin 28 g / 22 ks
Kuře pečené 28 g / 20 ks
Kuře pečené bez soli 18 g / 24 ks
Kuřecí steak s červ. pepřem 28 g / 20 ks
Marinovaná krkovička 23 g / 20 ks
Marinovaná ryba 23 g / 20 ks
Marinované kuře 23 g / 20 ks
Mletá masa 28 g / 19 ks
Mletá masa bez soli 18 g / 22 ks
Perníkové koření 23 g / 20 ks
Pikantní žebírka 28 g / 20 ks
Pizza 20 g / 20 ks
Rožnění 28 g / 20 ks
Ryby 28 g / 18 ks
Ryby mořské 23 g / 22 ks
Salátové koření 23 g / 15 ks
Staročeské koření 28 g / 18 ks
Steak 28 g / 20 ks
Steak 7 pepřů 23 g / 22 ks
Steak 7 pepřů bez soli 13 g / 23 ks
Steak chilli & šípek 23 g / 20 ks
Špagety 23 g / 20 ks
Tzatziki 28 g / 20 ks
Vepřová pečeně 28 g / 20 ks
Zabijačka 28 g / 15 ks


Seznam soutěžních výrobků Lobkowicz

Lobkowicz Premium světlý ležák láhev 0,5 l
Lobkowicz Premium světlý ležák plech 0,5 l
Lobkowicz Premium černý ležák láhev 0,5 l
Lobkowicz Premium ALE láhev 0,5 l
Lobkowicz Premium ALE plech 0,5 l
Lobkowicz Premium pšenice láhev 0,5 l
Lobkowicz Premium Nealko láhev 0,5 l
Lobkowicz Premium Nealko plech 0,5 l

Související aktuality