Pravidla soutěže v síti prodejen JE SD Hodonín 2019

Pravidla spotřebitelské soutěže "Grilovací soutěž s Vitanou."

Pravidla soutěže v síti prodejen JE SD Hodonín 2019

VITANA, a.s. se sídlem v Byšicích, 277 32, Mělnická 133, IČ 14803691, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 605 (dále jako pořadatel) pořádá v síti prodejen JEDNOTY, spotřebního družstva v Hodoníně (dále jen JE SD Hodonín) se sídlem Národní třída 13, 695 01, Hodonín, ČR (dále jen místo konání soutěže) spotřebitelskou soutěž „Grilovací soutěž s Vitanou“ (dále jen soutěž) v termínu od 17. 7. 2019 do 30. 7. 2019 (dále jen doba konání soutěže). 


Soutěž probíhá v místě konání soutěže, a to v souladu s níže uvedenými pravidly, jakož i interními pokyny pořadatele týkajících se spotřebitelských soutěží. Více informací je možné najít na webových stránkách pořadatele www.vitana.cz.

Účastníkem soutěže se může stát fyzická svéprávná osoba starší 18 let s doručovací adresou v ČR; osoby mladší 18 let se mohou soutěže účastnit s písemným souhlasem zákonného zástupce a tento je oprávněn převzít jejich jménem případnou výhru.

 

Účastníkem soutěže se stává zákazník, který splní následující podmínky soutěže:
V době konání soutěže zakoupí v místě konání soutěže alespoň následující tři z produktů pořadatele: Vitana Tekutá marináda Medová 80 g, Vitana Tekutá marináda Pivní 80 g, Vitana Grilovací koření 30 g, Vitana Grilovací koření česnekové 33 g, Vitana Steak omáčka med a hořčice 250 ml v rámci jednoho nákupu a uschová si doklad o tomto nákupu. Následně vyplní soutěžní kupón uvedený na vizuálu soutěže, který je součástí letáku JE SD Hodonín platný pro období od 17.7.2019 do 30.7.2019 a k dostání v místě konání soutěže. V rámci soutěžního kupónu účastník soutěže odpoví na soutěžní tipovací otázku, vyplní veškeré požadované kontaktní údaje, tj. jméno a příjmení, telefonní číslo a adresa a podpis, potvrdí seznámení s pravidly soutěže a se zpracováním svých osobních údajů a soutěžní kupón spolu s účtenkou, dokládající shora uvedený nákup zašle na své náklady poštovní zásilkou na adresu: VITANA, a.s., Armády 245, Praha 5 – Stodůlky. Obálku označí heslem SOUTĚŽ.
Soutěžní tipovací otázka zní: Kolik uživatelů navštívilo alespoň jednou naše webové stránky www.grilujemevemeste.cz v průběhu měsíce června 2019?

 

Výhra a určení výherců:

V celé soutěži jsou celkem 3 různé výhry. 1. cena – Gril Weber; 2. cena – Sada grilovacího nářadí a 3. cena - sada zástěry a prkénko Vitana.

Nárok na výhru získávají 3 účastníci soutěže, jejichž odpovědi na tipovací otázku budou nejblíže správné odpovědi.   

Účastník soutěže bude o nároku na výhru vyrozuměn telefonicky do 15.8. 2019. Výhry budou výhercům předány nejdéle do 31.8.2019 a to buď osobně nebo zasláním poštou dle dohody výherce s pořadatelem.

 

Vyplněním a podepsáním soutěžního kupónu a odesláním poštovní zásilky (řádně vyplněného a podepsaného soutěžního kupónu a účtenky za nákup) na adresu pořadatele soutěže  vyjadřuje účastník soutěže dobrovolně svůj výslovný souhlas s pravidly soutěže a současně dává svůj výslovný souhlas pořadateli:

- se záznamem obsahu zásilky, jména, příjmení, telefonního čísla, adresy a podpisu;
- s využitím svých osobních údajů pro vyrozumění o výhře pořadatelem.

 

Zpracování osobních údajů, informace o právech subjektů údajů dle čl. 13 odst. 1 a 2 GDPR:

Pořadatel soutěže společnost VITANA, a. s., jako správce osobních údajů, příp. zpracovatel, se kterým správce uzavřel příslušnou smlouvu, zpracovávají osobní údaje účastníka soutěže v rozsahu dále uvedeném v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“).

Právním základem pro zpracování osobních údajů – jména, příjmení, telefonního čísla, adresy a podpisu je souhlas účastníků soutěže daný vyplněním a podepsáním soutěžního kupónu a odesláním poštovní zásilky (řádně vyplněného a podepsaného soutěžního kupónu a účtenky za nákup) na adresu pořadatele soutěže. Osobní údaje od účastníků soutěže budou užity pro účely vedení soutěže, její organizace a vyhodnocení a předání výhry výherci na dobu konání soutěže dle těchto pravidel a 90 dní poté z důvodu kontroly dodržení pravidel soutěže, předání a realizace výher, max. však po dobu uděleného souhlasu, poté budou zlikvidovány.

Osobní údaje výherců budou z důvodu případné kontroly organizace soutěže ze strany dozorových orgánů archivovány v omezeném rozsahu po dobu uděleného souhlasu, max. však po dobu 3 let, poté budou zlikvidovány.

Osobní údaje účastníka soutěže budou zpracovány v elektronické databázi správce, popř. zpracovatelem Veškerá data jsou ukládána v digitální formě. Papírové soutěžní kupony budou po převedení obsažených osobních údajů do elektronické formy skartovány, a to do šesti (6) měsíců od data ukončení soutěže.

Účastník soutěže bere na vědomí, že poskytnutí jeho souhlasu se zpracováním osobních údajů za účelem realizace této soutěže, je nezbytným předpokladem pro účast v soutěži a předání výhry výherci a bez poskytnutí těchto údajů není pořadatel schopen soutěž realizovat a pro takový případ si vyhrazuje právo nahradit účastníka soutěže jinou osobou.

Souhlas se zpracováním osobních údajů může účastník soutěže (coby subjekt údajů) kdykoliv odvolat a to na e-mailové adrese vitanaprivacy@vitana.cz

V případě, že pořadatel zjistí prokazatelné jednání účastníka soutěže, porušující tato pravidla, je pořadatel oprávněn uložit ve své databázi kontaktní údaje, užité k porušení pravidel, a to na dobu průběhu této soutěže, a bude oprávněn neumožnit užití telefonního čísla a adresy pro další účast na této a dalších spotřebitelských soutěžích či podobných akcích téhož pořadatele. Právním základem pro zpracování údajů tímto způsobem je oprávněný zájem pořadatele k zajištění řádného průběhu pořádaných soutěží podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Osobní údaje získané pro účely soutěže podle těchto pravidel nejsou předmětem automatizovaného profilování a nejsou poskytovány třetím stranám, vyjma  zpracovatele, nebo předávány do třetích zemí.

Účastník soutěže má právo požadovat od pořadatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování. Účastník soutěže má dále právo vznést námitku proti zpracování.

Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR má účastník soutěže právo na přenositelnost osobních údajů, které se ho týkají a které poskytl pořadateli. Účastníci soutěže mohou v otázkách zpracování svých osobních údajů kontaktovat pořadatele na e-mailové adrese vitanaprivacy@vitana.cz 

Pokud se účastník soutěže domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na pořadatele se žádostí o zjednání nápravy, a to na e-mailové adrese vitanaprivacy@vitana.cz

Jestliže bude žádost účastníka soutěže shledána oprávněnou, pořadatel neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena možnost účastníka soutěže podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů.


Další podmínky soutěže:
Pořadatel nebude akceptovat účtenky poškozené, nečitelné či jinak znehodnocené, jakož ani účtenky nesplňující tato pravidla, tedy zejména neprokazující provedení jednorázového nákupu se stanovenými parametry.
Vícenásobná účast je možná, ale vždy jenom s novým nákupem a pokaždé při řádném splnění podmínek účasti, to je při nákupu alespoň tří z pěti daných produktů pořadatele v rámci jednoho nákupu.
Účastníci se soutěže účastní s vědomím, že nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní, či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech.
Každý účastník soutěže může získat maximálně 1ks výhry za celé soutěžní období.
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání výher v případě, že výhry nebudou poskytnuty třetí osobou tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly.
Výhry nejsou právně vymahatelné. Nepřevzaté výhry propadají pořadateli.
Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby, zaměstnanci pořadatele, partnera (síť prodejen JE SD Hodonín) ani jejich rodinní příslušníci.
Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži, jednající v rozporu s pravidly soutěže nebo nejednající fair play nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli.
Pořadatel neodpovídá za nedoručení poštovní zásilky, uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), za jakékoliv technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže, rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti se soutěží či v souvislosti se sítěmi elektronických komunikací mobilních operátorů nebo jejich dostupností pro účastníky soutěže. Poštovní zásilky nesplňující podmínky uvedené v těchto pravidlech, popř. jiným způsobem zaslané v rozporu s pravidly soutěže, budou považovány za neplatné a nebude k nim nijak přihlíženo. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel.
Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na www.vitana.cz, kde jsou tak k dispozici platná a úplná pravidla.
Pořadatel je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojenou. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout. Případné námitky s průběhem soutěže lze pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do tří pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.
Úplné znění pravidel je k dispozici na www.vitana.cz, a v místech konání soutěže. Dotazy je možné vznést na infolince 257 198 111 v pracovních dnech 8.00-11.30 a 13.00-16.00.

 

V Praze dne 24.4. 2019

 

Související aktuality