PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE
„Grilovací soutěž s Vitanou“

VITANA, a.s. se sídlem v Byšicích, 277 32, Mělnická 133, IČ 14803691, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 605 (dále jako pořadatel) pořádá na území České republiky spotřebitelskou soutěž „Grilovací soutěž s Vitanou“(dále jen soutěž) v termínu od 23. 5. 2017 do 5. 6. 2018.

Soutěž probíhá v síti prodejen JE SD Mikulov v České republice, a to v souladu s níže uvedenými pravidly, jakož i interními pokyny pořadatele týkajících se spotřebitelských soutěží. Více informací je možné najít na webových stránkách pořadatele www.vitana.cz.
Účastníkem soutěže se může stát fyzická svéprávná osoba starší 18 let s doručovací adresou v ČR; osoby mladší 18 let se mohou soutěže účastnit s písemným souhlasem zákonného zástupce a tento je oprávněn převzít jejich jménem případnou výhru.

Soutěžícím se stává zákazník, který splní následující podmínky soutěže:
V době konání soutěže zakoupí v některé z prodejen v síti JE SD Mikulov alespoň tři z produktů uvedených na vizuálu s komunikací soutěže v letáku JE SD Mikulov v rámci jednoho nákupu a uschová si doklad o tomto nákupu. Jde o nákup tří produktů z následující nabídky: Tekutá marináda Medová 80g, Tekutá marináda Pivní 80g, Grilovaný sýr bez soli 18g, Gorilovací koření na kuře 28g, Gorilovací koření na krkovičku 28g. Následně odpoví na soutěžní tipovací otázku a vyplněný a podepsaný soutěžní kupón s kompletními kontaktními údaji, to znamená jméno a příjmení, telefonní číslo a adresa, spolu s účtenkou, dokládající shora uvedený nákup zašle poštovní zásilkou na adresu: Vitana, a.s., Armády 245, Praha 5 – Stodůlky. Obálku označí heslem SOUTĚŽ. Soutěžní tipovací otázka zní: Kolik kusů Grilovacího koření 30g Vitana se vyrobilo za měsíc duben 2018?

Výhra a určení výherců:
V celé soutěži jsou celkem 3 různé výhry. 1. cena – Elektrický kontaktní gril Tefal; 2. cena – Sada kuchyňská zástěra a chňapky a 3. cena - Balíček grilovacích produktů Vitana.
Nárok na výhru získávají 3 soutěžící, jejichž odpověď na tipovací otázku bude nejblíže správné odpovědi. Soutěžící, jehož odpověď na tipovací otázku, bude nejblíže správné odpovědi, vyhrává 1. cenu. Soutěžící, jehož odpověď na tipovací otázku, bude dál od správné odpovědi, získá 2. cenu atd. V případě, že bude do systému doručeno v období soutěže méně platných vstupů, nárok na výhry propadá.
Soutěžící bude o nároku na výhru vyrozuměn telefonicky do 30.6. 2018. Součástí zásilky musí být kromě účtenek i kompletní kontaktní údaje o výherci, to znamená jméno, příjmení, adresa a telefonní číslo a jeho vlastnoruční podpis.

Podepsáním soutěžního kuponu a odesláním poštovní zásilky na adresu pořadatele soutěže (řádně vyplněného a podepsaného soutěžního kupónu a účtenky za nákup) vyjadřuje účastník soutěže dobrovolně svůj výslovný souhlas s pravidly soutěže a současně dává svůj výslovný souhlas pořadateli:
• se záznamem obsahu zásilky, telefonního čísla odesílatele a adresy;
• s využitím svých osobních údajů pro vyrozumění o výhře pořadatelem;
• s případným zveřejněním jeho osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a město (obec) na výherní listině;
• s bezplatným uveřejněním podobizny a obrazového či zvukového záznamu výherce výhry ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech pořadatele, a to neomezeně (územně, časově, množstevně).

Podepsáním soutěžního kuponu a odesláním zásilky na adresu pořadatele účastník soutěže souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů (dále též jen „údaje“) a s jejich zařazením do databáze pořadatele, jakožto správce, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, pro účely marketingových průzkumů, nabízení produktů a služeb, informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to na 2 roky od jejich poskytnutí, popř. do odvolání souhlasu. Údaje z této databáze za žádných okolností neposkytujeme třetí straně, ani našim obchodním partnerům, s výjimkou zpracovatelů, kteří pro nás na základě písemné smlouvy v souladu s účelem zpracování zpracovávají osobní údaje


Soutěžící bere na vědomí, že má práva zaručena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“). zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, popř. právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR) a právo na přenositelnost osobních údajů (čl. 20 GDPR), které se ho týkají a které poskytl. V případě pochybností o dodržování práv se může obrátit na správce nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo.
Osobní údaje se zpracovávají zejména k evidenci soutěžících, na dobu od jejich poskytnutí v rámci soutěže až do vyhlášení výsledků soutěže, resp. do případného písemného odvolání souhlasu, maximálně však na 2 roky od jejich poskytnutí. Osobní údaje jsou od účastníka soutěže získávány na základě soukromé zprávy. Osobní údaje účastníka soutěže budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi správce, popř. zpracovatelem, se kterým správce uzavře příslušnou smlouvu. Veškerá data jsou ukládána v digitální formě. Papírové soutěžní kupony budou po převedení obsažených osobních údajů do elektronické formy skartovány, a to do šesti (6) měsíců od data ukončení soutěže.
Požádá-li účastník soutěže o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce a případně i zpracovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Správce, resp. zpracovatel, má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Každý účastník soutěže, který zjistí nebo se domnívá, že správce či zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka soutěže nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Účastník soutěže má dále právo se se svými oprávněnými žádostmi obracet na správce nebo na zpracovatele, a pokud jim správce nevyhoví, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se však muže účastník soutěže obrátit i přímo.
Tento souhlas se zpracováním jeho osobních údajů může účastník kdykoliv písemně odvolat. Za písemnou formu je považováno odvolání učiněné prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: vitana@vitana.cz.

Soutěžící odpovídá za to, že zasláním soutěžního příspěvku a jeho následným zveřejněním nebudou porušena práva třetích osob, zejména, že nebude zasaženo do autorských práv třetích osob. V případě, že soutěžní příspěvek poskytnutý soutěžícím do soutěže bude mít povahu jakéhokoliv předmětu práva duševního vlastnictví (resp. bude-li takové předměty obsahovat), a to zejména předměty chráněné autorským zákonem č. 121/2000 Sb., v platném znění (např. autorská díla, zvukové či zvukově obrazové záznamy, umělecké výkony) a/nebo předměty práv průmyslových (např. ochranné známky), resp. pokud budou jeho součástí jakékoliv osobnostní atributy (např. podobizna), na něž se vztahuje ochrana dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále společně soutěžní příspěvek, předměty duševního vlastnictví, včetně osobnostních atributů, jako „předměty“), soutěžící prohlašuje, že využitím předmětů v rozsahu a způsobem popsaným v podmínkách soutěže nebudou jakkoliv zasažena či ohrožena práva oprávněných osob k těmto předmětům. Soutěžící zároveň prohlašuje, že předměty byly do soutěžního příspěvku zařazeny se souhlasem nositelů práv, resp. jejich držitelů. Soutěžící tímto jako oprávněný držitel práv uděluje pořadateli soutěže oprávnění k bezúplatnému zveřejnění předmětů v rámci soutěže a k jejich bezúplatnému využití všemi způsoby nezbytnými pro využití předmětů v soutěži v souladu s jejími podmínkami (zejm. sdělováním veřejnosti prostřednictvím Internetu a rozmnožováním), a to bez množstevního, územního a technologického omezení, po dobu trvání soutěže. Soutěžící rovněž uděluje pořadateli soutěže bezúplatné oprávnění k využití předmětů po skončení soutěže (zejména pro prezentaci, marketingové a propagační účely), a to všemi známými způsoby, bez časového, územního, technologického a množstevního omezení. Pořadatel soutěže je rovněž oprávněn v uvedeném rozsahu předměty využít samostatně nebo ve spojení s předměty jiných soutěžících či s dalšími prvky. Soutěžící prohlašuje, že je oprávněným vlastníkem hmotného substrátu, na kterém jsou předměty zachyceny a že je srozuměn s tím, že po skončení soutěže bude využit k interním potřebám pořadatele. V případě nepravdivosti výše uvedených prohlášení či v případě zásahu do práv pořadatele soutěže nebo třetích osob, je soutěžící povinen uspokojit veškeré oprávněné nároky dotčených osob a uhradit veškerou vzniklou škodu.

Další podmínky soutěže:
Vícenásobná účast je možná, ale vždy jenom s novým nákupem a pokaždé při řádném splnění podmínek účasti, to je při nákupu alespoň tří z pěti daných produktů pořadatele v rámci jednoho nákupu.
Účastníci se soutěže účastní s vědomím, že nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní, či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech.
Každý soutěžící může získat maximálně 1ks výhry za celé soutěžní období.
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání výher v případě, že výhry nebudou poskytnuty třetí osobou tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly.
Výhry nejsou právně vymahatelné. Nepřevzaté výhry propadají pořadateli.
Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby, zaměstnanci pořadatele, partnera (síť prodejen JE SD Mikulov) ani jejich rodinní příslušníci. Při nákupu na účet jiné fyzické či právnické osoby se lze zúčastnit jen s jejím písemným souhlasem.

Pořadatel neodpovídá za nedoručení poštovní zásilky, uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), za jakékoliv technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže, rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti se soutěží či v souvislosti se sítěmi elektronických komunikací mobilních operátorů nebo jejich dostupností pro účastníky soutěže. Poštovní zásilky nesplňující podmínky uvedené v těchto pravidlech, popř. jiným způsobem zaslané v rozporu s pravidly soutěže, budou považovány za neplatné a nebude k nim nijak přihlíženo. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel.
Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na www.vitana.cz, kde jsou tak k dispozici platná a úplná pravidla.
Pořadatel je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojenou. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout. Případné námitky s průběhem soutěže lze pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do tří pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.
V případě, že pořadatel zjistí prokazatelné jednání účastníka, porušující tato pravidla, souhlasí účastník nad rámec výše uvedeného základního souhlasu s tím, že pořadatel bude oprávněn uložit ve své databázi kontaktní údaje, užité k porušení pravidel, a to na dobu průběhu této soutěže, a bude oprávněn neumožnit užití telefonního čísla a adresy pro další účast na této a dalších spotřebitelských soutěžích či podobných akcích téhož pořadatele.
Úplné znění pravidel je k dispozici na www.vitana.cz, a v místech prodeje. Dotazy je možné vznést na infolince 257 198 111 v pracovních dnech 9.00-11.30 a 13.00-17.00.

V Praze dne 21. 5. 2018


Upozorňujeme soutěžící, kteří se hodlají zapojit do soutěže a použít kupon, který byl distribuován v rámci letáku Jednoty Mikulov, aby místo toho použili kupon, který je dostupný přímo na prodejnách této Jednoty.
Kupon v letáku neobsahuje veškeré zákonem požadované údaje a soutěžící se prostřednictvím něj nemohou do soutěže řádně zapojit. Pokud přesto kupon použijí a odešlou na adresu uvedenou pořadatelem soutěže, bude tento soutěžící pořadatelem vyzván k doplnění zákonem požadovaných údajů prostřednictvím nového kuponu.