Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže nazvané „VYHRAJTE multifunkční gril!“ (dále jen „soutěž“). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže na informačních letáčcích a jiných materiálech určených spotřebitelům. Tento statut může být pozměněn pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu (dále také „pravidla“).


1. Pořadatelé soutěže
Pořadateli soutěže jsou: společnost Hamé s. r. o., se sídlem: Na Drahách 814, 686 04 Kunovice, IČ: 28213556, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 63439 a společnost VITANA, a. s., se sídlem: Mělnická 133, 277 32 Byšice, IČ: 14803691, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 605 (dále jen „pořadatelé“).


2. Termín trvání soutěže a místo
Soutěž bude probíhat v období od 15. 8. 2019 00:00:01 hodin do 28. 8. 2019 23:59:59 hodin (dále jen „doba konání“) výhradně prostřednictvím jednotlivých 15 hypermarketů „Globus“ provozovaných společností Globus ČR, v.o.s., se sídlem Kostelecká 822/75, 196 00 Praha 9, IČ: 63473291, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 79154, na území České republiky (dále jen „Globus“) (dále jen „doba konání“ a „místo konání“ soutěže).


3. Soutěžní výrobky
Soutěž se vztahuje na výrobky Otma, Otma Gurmán (kečupy a omáčky) a salátový koncept od pořadatele společnosti VITANA, a.s. Seznam výrobků zapojených do soutěže tvoří přílohu č. 1 těchto pravidel (dále jen „soutěžní výrobek“).


4. Účastník soutěže
Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba – spotřebitel, starší 18 let, která má doručovací adresu na území České republiky a splní stanovená pravidla této soutěže (dále také „účastník“, „účastník soutěže“ nebo „soutěžící“).

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci a spolupracovníci pořadatelů a společnosti Globus ČR, v.o.s. a všech spolupracujících agentur na této soutěži, osoby jim blízké ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako „osoba blízká“). V případě, že se výhercem stane osoba výše uvedená, výhra se nepředá.


5. Princip a podmínky soutěže
Účast v soutěži je podmíněna jednorázovým nákupem (tj. na jednu účtenku) minimálně 3 soutěžních výrobků – výrobky lze libovolně kombinovat.

Nákup soutěžních výrobků se musí uskutečnit v době konání soutěže a v místě konání soutěže, resp. výhradně v hypermarketech Globus (dále jen „soutěžní nákup“).

Za tento soutěžní nákup obdrží účastník od prodávajícího daňový doklad, resp. účtenku, prostřednictvím níž se může zapojit do soutěže (dále jen „soutěžní účtenka“). Po splnění této podmínky, tedy po provedení soutěžního nákupu se spotřebitel může zapojit do soutěže, a to tak, že v době konání soutěže zašle do soutěže platnou SMS zprávu na níže uváděné telefonní číslo v požadovaném tvaru obsahující údaje ze soutěžní účtenky (dále jen „soutěžní registrační SMS zpráva“).

Originál daňového dokladu o soutěžním nákupu je účastník povinen si uschovat!

Samotný soutěžní nákup musí být učiněn před odesláním soutěžních registračních SMS zpráv.

Do soutěže se účastník může zapojit odesláním soutěžní registrační SMS zprávy v době konání soutěže na tel. číslo: +420 736 333 444, ve tvaru (bez diakritiky):
GLOBUS mezera OZNAČENÍ MÍSTA SOUTĚŽNÍHO NÁKUPU mezera FIK KÓD Z ÚČTENKY (posledních 8 znaků z účtenky)

Příklad soutěžní registrační SMS zprávy v případě provedení nákupu dne 16. 8. 2019 v 11:02 hodin:
GLOBUS HAVIROV 78f0d-01

Místa soutěžního nákupu pro správný zápis soutěžní registrační SMS zprávy:
Praha Čakovice CAKOVICE
Praha Černý Most CM
Praha Zličín ZLICIN
České Budějovice CB
Karlovy Vary KV
Brno BRNO
Havířov HAVIROV
Chomutov CHOMUTOV
Plzeň PLZEN
Liberec LIBEREC
Olomouc OLOMOUC
Opava OPAVA
Ostrava OSTRAVA
Pardubice PARDUBICE
Trmice TRMICE

Cena jedné soutěžní registrační SMS zprávy se řídí tarifem příslušného soutěžícího, tedy odpovídá běžné ceně SMS zprávy soutěžícího. Službu technicky zajišťuje Barracuda BS s.r.o., IČ: 49707418, se sídlem: Na Jezerce 1199/7, Nusle, 140 00 Praha 4 (dále jen "technický správce"), technická podpora 222 360 360, help@sms-souteze.cz

Odesláním soutěžní registrační SMS zprávy potvrzuje soutěžící svůj souhlas s pravidly této soutěže a zavazuje se je dodržovat, a poskytuje svůj souhlas se zpracováním telefonního čísla v rozsahu těmito pravidly stanoveným.

Soutěžící je zařazen do soutěže okamžikem, kdy je jeho soutěžní registrační SMS zpráva splňující zcela pravidla této soutěže doručena řádně do soutěže.

Všichni soutěžící, kteří zašlou v době konání soutěže platnou soutěžní registrační SMS zprávu, budou informování nejdéle do 1 hodiny zpětnou SMS zprávou s potvrzením o zapojení do soutěže.

SMS lze odesílat z mobilních telefonů registrovaných u mobilních operátorů v České republice. Do soutěže nebudou zařazeny soutěžní registrační SMS zprávy zaslané v jiném než předepsaném tvaru, neúplné, neobsahující platné údaje, odeslané jinak než z mobilních telefonů registrovaných u mobilních operátorů v ČR (např. prostřednictvím internetových bran), SMS zprávy odeslané mimo území ČR a SMS zprávy doručené technickému správci mimo dobu konání soutěže či SMS zprávy jinak nesplňující stanovené podmínky. Pořadatelé soutěže si vyhrazují právo konečného posouzení správnosti zaslaných soutěžních registračních SMS zpráv.

Za každý jednorázový soutěžní nákup 3 soutěžních výrobků lze do soutěže zaslat maximálně 1 soutěžní registrační SMS zprávu, tzn. jedna účtenka = jedna soutěžní registrační SMS zpráva (bez ohledu na to, o kolik výrobků přesahuje počet stanovený min. počet 3 soutěžních výrobků).
Spotřebitel se může zúčastnit soutěže opakovaně, vždy však s novým soutěžním nákupem, ke kterému obdrží novou soutěžní účtenku prokazující soutěžní nákup. Jedna soutěžní účtenka tak opravňuje soutěžícího jen k jedné soutěžní registraci.

V soutěži je možné uznat pouze elektronicky vystavené soutěžní účtenky, od výstavce „Globus“.


6. Výhry v soutěži
Do soutěže je vloženo celkem 15 multifunkčních grilů značky Klarstein v hodnotě 7,899 Kč vč. DPH v červené či černé barvě (dále jen „výhra“).

Počet výher odpovídá celkovému počtu hypermarketů Globus, při čemž pro každý jeden hypermarket je určena právě jedna výhra.

V případě, že nebude možné veškeré výhry rozdělit mezi výherce z jakéhokoliv důvodu (v souladu s těmito pravidly nebo právními předpisy), nerozdané výhry propadají pořadatelům, kteří jsou oprávněni rozhodnout o jejich dalším užití.

Předání výher se uskuteční nejpozději do 30. 9. 2019 formou odeslání prostřednictvím České pošty, či jiné přepravní společnosti.

Výherce nemá nárok si zvolit barvu grilu, barva grilu bude určena výherci zcela náhodně.

Výherce nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude zaslána. Pořadatelé nenesou žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s využitím výher či v souvislosti s účastí v soutěži. Není přípustné ani jiné věcné nebo finanční protiplnění v hodnotě výhry. Za vady spojené s užíváním výhry nenesou pořadatelé soutěže žádnou zodpovědnost. Pro případ reklamace mohou poskytnout pořadatelé soutěže výherci příslušné informace a součinnost na e-mailu: vitana@vitana.cz


7. Vyhodnocení soutěže
Výherci budou určeni losováním, které proběhne do 10 pracovních dnů od ukončení soutěže.

Losování proběhne za přítomnosti zástupce pořadatelů a z losování bude učiněn písemný zápis. Pro každý jeden hypermarket bude vylosován jeden výherce.

Seznam výherců, resp. seznam výherních FIK kódů (posledních 8 znaků FIK kódů) bude zveřejněn nejpozději do 10 pracovních dnů od losování na internetových stránkách pořadatelů, tj. www.hame.cz, www.otma.cz a www.vitana.cz

Soutěžící je v rámci soutěže individualizován telefonním číslem, s nímž se zapojil do soutěže. Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze s jedním telefonním číslem (soutěže se tedy nemůže zúčastnit jedna osoba s více telefonními čísly a ani více osob se stejným telefonním číslem). Každý soutěžící odesláním soutěžní registrační SMS zprávy potvrzuje, že je oprávněným uživatelem telefonního čísla, z nějž zaslal registrační SMS zprávu. V případě zapojení do soutěže více osob pod identickým telefonním číslem bude pro soutěž platné pouze zapojení osoby, která zaslala registrační SMS zprávu nejdříve. Pokud se jedna osoba registruje prostřednictvím více telefonních čísel, budou všechny takové registrace považovány za neplatné.

Jeden soutěžící se může zapojit do soutěže opakovaně, může však vyhrát maximálně jednu výhru. Současně však platí, že v případě, kdy dva a více výherců má stejné příjmení (za stejné příjmení se považuje i do ženského rodu přechýlená varianta tvaru příjmení v mužském rodě) a současně uvedli v odpovědi na výherní zprávu (viz níže) stejnou doručovací adresu, považují se takoví soutěžící za členy jedné rodiny. Z každé rodiny (ve smyslu věty předchozí) může výhru získat pouze jeden člen; v případě více členů rodiny zapojených do soutěže se proto výhra předá pouze tomu, komu vznikl nárok na výhru v soutěži dříve (tedy byl dříve vylosován).

Výherci budou o výhře informováni nejpozději do 10 pracovních dnů od losování formou SMS zprávy (potvrzující SMS o výhře), ve které obdrží odkaz pro přihlášení na webovou soutěžní stránku (dále jen „soutěžní webová stránka“). Přihlášení na soutěžní webové stránce proběhne ze strany výherce prostřednictvím telefonního čísla, ze kterého odeslal soutěžní registrační SMS zprávu.

Po přihlášení výherce na soutěžní webovou stránku uvede výherce následující údaje do výherního formuláře:
- jméno;
- příjmení;
- věk (pro kontrolu, že jde o zletilou osobu)
- adresa, kam bude odeslána výhra;
+ a nahraje obrázek/scan výherní soutěžní účtenky;
(dále jen „výherní registrace“).

Před odesláním vyplněné výherní registrace pak výherce udělí (zaškrtne) informovaný souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem zaslání výhry umístěný pod formulářem výherní registrace.
Výherci jsou povinni provést úplnou výherní registraci na soutěžní webové stránce nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení potvrzující SMS o výhře. Neúplná výherní registrace bude ze soutěže bez jakékoliv náhrady odstraněna a výherce ztrácí nárok na výhru. Na výherní registraci učiněnou později nebude brán zřetel.
Po kontrole zaslaného scanu/obrázku soutěžní účtenky bude výherci odeslána výhra na jím uvedenou korespondenční adresu.

Pořadatelé si vyhrazují právo požadovat po výherci zaslání všech soutěžních účtenek, s nimiž se výherce zapojil do soutěže, které prokazují uskutečnění soutěžních nákupů, jak stanoví tato pravidla.

V případě, že výherce nesplní výše uvedené podmínky ve stanovených termínech, propadá nepřevzatá výhra bez náhrady ve prospěch pořadatelů soutěže, kteří jsou oprávněni, kteří jsou oprávněni rozhodnout o jejich dalším užití.

Soutěžící, kteří nevyhráli, nebudou nijak vyrozuměni.


8. Všeobecné podmínky
Společnost Globus ČR, v.o.s. neodpovídá za průběh soutěže, není vůči soutěžícím nijak zavázána, neodpovídá za plnění třetích stran a nenese odpovědnost za technické problémy při přenosu dat jakýmikoliv elektronickými prostředky.

Pořadatelé neposkytují technickou podporu ani poradenský servis v souvislosti se soutěží, technickou podporu poskytuje technický správce (viz. čl. 5 pravidel). Pořadatelé nenesou odpovědnost za nemožnost účasti v soutěži z technických či jakýchkoli jiných důvodů.

Zpracování osobních údajů, informace o právech subjektů údajů dle čl. 13 odst. 1 a 2 GDPR

Pořadatel soutěže společnost VITANA, a. s., jako správce osobních údajů, technický správce, jako zpracovatel, zpracovávají osobní údaje účastníka soutěže v rozsahu dále uvedeném v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“).

Právním základem pro zpracování osobního údaje – telefonního čísla je souhlas účastníků daný odesláním soutěžní registrační SMS zprávy. Osobní údaje účastníků budou užity pro účely vedení soutěže, její organizace a vyhodnocení na dobu konání soutěže dle těchto pravidel a 90 dní poté z důvodu kontroly dodržení pravidel, předání a realizace výher, max. však po dobu uděleného souhlasu, poté budou zlikvidovány.

Osobní údaje výherců v rozsahu jméno, příjmení, věk a doručovací adresa, budou výhercem poskytnuty se souhlasem se zpracováním těchto osobních údajů pořadatelem a technickým správcem za účelem předání výhry a z důvodu realizace této soutěže dle těchto pravidel. Poskytnutí osobních údajů výherců v rozsahu uvedeném v těchto pravidlech je nezbytným předpokladem pro předání výhry výherci a bez poskytnutí těchto údajů není pořadatel schopen výhru předat a pro takový případ si vyhrazuje právo nahradit výherce jinou osobou.
Osobní údaje od výherců budou užity pro účely vedení soutěže, její organizace a vyhodnocení na dobu konání soutěže dle těchto pravidel a 90 dní poté z důvodu kontroly dodržení pravidel, předání a realizace výher. Osobní údaje výherců budou z důvodu případné kontroly organizace soutěže ze strany dozorových orgánů archivovány v omezeném rozsahu po dobu uděleného souhlasu, max. však po dobu 3 let, poté budou zlikvidovány.

Souhlas se zpracováním osobních údajů může soutěžící (coby subjekt údajů) kdykoliv odvolat a to na e-mailové adrese vitanaprivacy@vitana.cz

Osobní údaje získané pro účely soutěže podle těchto pravidel nejsou předmětem automatizovaného profilování a nejsou poskytovány třetím stranám, vyjma technického správce v roli zpracovatele, nebo předávány do třetích zemí. Zpracování osobních údajů bude probíhat automatizovaně prostřednictvím technického správce.

Soutěžící má právo požadovat od pořadatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování. Soutěžící má dále právo vznést námitku proti zpracování. Za podmínek stanovených v čl. 20 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES má soutěžící právo na přenositelnost osobních údajů, které se ho týkají a které poskytl pořadateli. Soutěžící mohou v otázkách zpracování svých osobních údajů kontaktovat pořadatele na e-mailové adrese vitanaprivacy@vitana.cz
Pokud se soutěžící domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na pořadatele se žádostí o zjednání nápravy, a to na e-mailové adrese vitanaprivacy@vitana.cz

Jestliže bude žádost soutěžícího shledána oprávněnou, pořadatel neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena možnost soutěžícího podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Pořadatelé neodpovídají za nedoručení soutěžních registračních SMS zpráv, informačních SMS zpráv, či za jakékoli technické problémy spojené se zasláním SMS zpráv. Za soutěžícího se v případě pochybností považuje osoba řádně užívající a držící mobilní telefon se SIM kartou s telefonním číslem, ze kterého byla odeslána soutěžní registrační SMS zpráva. Prokáže-li se zneužití tohoto telefonního čísla soutěžícím, je soutěžící ze soutěže vyřazen.

Originál soutěžní účtenky je soutěžící povinen pečlivě uschovat pro účely ověření údajů. Bez platné účtenky, která se váže k soutěžní registrační SMS zprávě, nebude výhra předána. Pořadatelé nebudou akceptovat účtenky poškozené, nečitelné či jinak znehodnocené, jakož ani účtenky nesplňující tato soutěžní pravidla, tedy zejména neprokazující provedení jednorázového soutěžního nákupu se stanovenými parametry.

Pořadatelé či technický správce si vyhrazují právo vyžádat si všechny soutěžní účtenky, se kterými se do soutěže zapojili, od všech soutěžících, resp. výherců, a to zejména od těch, u kterých mají podezření z podvodného či nekalého jednání.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži, jednající v rozporu s pravidly soutěže nebo nejednající fair play nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadatelům soutěže, kteří jsou oprávněni rozhodnout o jejím dalším užití.

Pořadatelé si vyhrazují právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Pořadatelé si vyhrazují právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že jim výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže.
V případě pochybností o dodržení pravidel soutěže leží důkazní povinnost na soutěžících.

Pořadatelé soutěže si vyhrazují právo kdykoli změnit a upravit podmínky či pravidla této soutěže, případně soutěž zrušit, přerušit či odložit nebo prodloužit dobu konání soutěže.

Případné dotazy mohou soutěžící zasílat na adresu vitana@vitana.cz nebo help@sms-souteze.cz

Tato pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikována na propagačních materiálech v souvislosti se soutěží, avšak tato Úplná pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná, úplná a konečná.

Tato podrobná platná pravidla ve svém plném znění jsou po celou dobu konání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na internetové stránky www.hame.cz , www.otma.cz a www.vitana.cz.

Příloha č. 1 – SEZNAM SOUTĚŽNÍCH VÝROBKŮ

Kečup Gurmán ostrý 530g
Kečup Gurmán jemný 530g
Kečup Gurmán jemný 310g
KECUP OTMA OSTRY TO870 870G
KECUP OTMA JEMNY TO870 870G
Cikánská omáčka 300g
Čertovská omáčka 300g
SPAGHETTI NEAP.OM TO350-O
SPAGHET.BOLON.OM TO350-O
BOLON.OM. S K.M. TO350-O
SWEET & SOUR OM.TO350-G
MILANSKA OM.HOUB TO350-O
FRANCOUZSKA OM. TO350-O
Šopská zálivka suchá 12g/25 ks
Tzatziki zálivka suchá 25g/20 ks
Bylinková zálivka suchá 11g/25 ks
Caesar zálivka suchá 11g/25 ks
Směs semínek se sezamem 50g/25ks
Směs semínek s dýní 50g/22ks
Krutonky rajčata a bazalka 20g/30ks