Pravidla spotřebitelské soutěže „MASOX V KOŠÍKU PENÍZE V KAPSE“ ve vybraných prodejnách tradičního trhu

1. Organizátor, provozovatel a pořadatel
Provozovatelem a organizátorem spotřebitelské soutěže „MASOX V KOŠÍKU PENÍZE V KAPSE“ (dále jen „Soutěž“) je společnost MCP – Mediarex Customer Promotions, s.r.o. se sídlem Praha 1, Loretánská 13, PSČ CZ 118 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 218765, IČO: 02372819 (dále jen „Organizátor“). Organizátor jako provozovatel Soutěže zajišťuje veškeré činnosti související se zajištěním řádného průběhu Soutěže. Pořadatelem je společnost VITANA, a.s. se sídlem v Byšicích, 277 32, Mělnická 133, IČ 14803691, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 605.

2. Termín a místo konání soutěže
Soutěž probíhá v termínu od 1. 10. 2017 do 31. 10. 2017* a *** včetně (dále jen „Doba konání soutěže“) ve vybraných prodejnách na území České republiky, jejichž seznam je uveden v příloze k těmto Pravidlům. Nárok na výhru je možné uplatnit do 10. 11. 2017** a ***.

3. Podmínky účasti v soutěži
Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky, která se zúčastní v uvedeném období soutěže a splní všechny její podmínky (dále jen „Soutěžící“).

Zapojení do soutěže:
Soutěžící se zapojí do soutěže tak, že v období trvání soutěže učiní a zaplatí v kterékoliv prodejně v České republice, kde probíhá tato spotřebitelská soutěž, nákup produktů 2 ks MASOX 72g (nebo 2 ks MASOX 78g nebo 2x MASOX 4+2 78g), přičemž po splnění těchto podmínek dostane v prodejně hrací stírací kartu (dále jen „karta“, „hrací karta“ nebo „stírací karta“).

Specifikace stírací karty:
• Hrací karta obsahuje 16 herních stíracích polí
• Soutěžící setře 4 libovolná hrací pole. Pokud se objeví 4 shodné výherní symboly• Soutěžící získává nárok na výhru – peněžitou výhru dle výše uvedených piktogramů
• Nevýherním symbolem je #

Hrací karta zakládá nárok na výhru pouze tehdy, setře-li zákazník právě 4 (čtyři) hrací pole z 16 (šestnácti) a na všech setřených polích objeví shodný výherní symbol, přičemž ostatní hrací pole jsou nesetřená a nepoškozená.

Za karty nezakládající nárok na výhru se považují následující karty:
• Soutěžící uplatnil svůj nárok na výhru (viz čl. 4.) po 10. 11. 2017** a ***
• Jsou setřena správně 4 (čtyři) hrací pole, ale Soutěžící neobjevil 4 (čtyři) shodné výherních symboly
• Jsou setřena více než 4 (čtyři) hrací pole
• Soutěžící není schopen doložit nákup platnou účtenkou
• Na kartě je poškození, které umožňuje identifikovat symboly na více než 4 (čtyřech) hracích polí téže karty (např. vpichy, tenké škrábance procházející celou krycí vrstvou)
• Karta byla pozměněna chemicky, elektronicky nebo tiskovou cestou.

Nedůležitá poškození hrací karty, která nikterak nezasahují do hracích polí, nejsou důvodem k zamítnutí nároku na výhru. Posouzení toho, zda se jedná o nedůležité poškození hrací karty, náleží Organizátorovi anebo Pořadateli.

Popis emise karet:
Celkem je vydáno 140.000 karet.

Rozdělení karet a peněžitých výher:
1.000 karet s možností výhry 5.000 Kč.
49.000 karet s možností výhry 1.000 Kč.
90.000 karet s možností výhry 500 Kč.

Každá karta obsahuje jednu z výše uvedených možných výher, výherní kombinaci.
Každá karta obsahuje EAN a unikátní sériové číslo.

4. Výhry, určení výherců, uplatnění a distribuce výher
• Pokud soutěžící nalezne po setření polí 4 shodné výherní symboly, stává se výhercem výhry. Hrací kartu s kontaktními údaji spolu a s příslušnou účtenkou nebo její kopií zašle na adresu MASOX - Mediarex, Loretánská 13, CZ 118 00 Praha 1 a to nejpozději dne 10. 11. 2017** a *** (rozhodující je poštovní razítko na obálce). Doporučujeme si udělat kopii účtenky, hrací karty a zaslat doporučenou poštou.

• Na výhru je nárok pouze v případě, že karta nebude poškozena podle výše uvedených případů a budou správně setřena právě 4 herní pole s tím, že karta bude doplněna příslušnou účtenkou.

• Výhry: 5.000 Kč, 1.000 Kč, 500 Kč.

• Výherci výhry pak obdrží tuto výhru tak, že jim bude odeslána na uvedený účet na zaslané hrací kartě a to neprodleně. Nejpozději do jednoho měsíce od konce soutěže – nejpozději do 17. 12. 2017.

Ze soutěže jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním nebo obdobném poměru ke společnosti Vitana, a.s. nebo Organizátorovi a dále osoby blízké těmto osobám ve smyslu ust. § 22 občanského zákoníku.

5. Souhlas se zpracováním osobních údajů
Zapojením do Spotřebitelské soutěže soutěžící potvrzuje, že se seznámil s pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat. Zároveň v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění vyjadřuje souhlas:
• se zpracováním svých osobních údajů Organizátorem v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, rok narození, pohlaví (žena, muž), za účelem jejich zpracování souvisejícího s účastí v soutěži.
• Se zpracováním osobních údajů za účelem marketingové podpory soutěže. Souhlas zahrnuje uvedení jména, příjmení a podobizny ve formě tiskové zprávy, fotografie či audiovizuálního záznamu na internetových stránkách společnosti MCP – Mediarex Customer Promotions, s.r.o. a Vitana, a.s.
• Zároveň Soutěžící vyjadřuje souhlas se zpracováním svých osobních údajů dle výše uvedeného rozsahu v písm. a) pro další marketingové účely společnosti MCP – Mediarex Customer Promotions, s.r.o. a Vitana, a.s. po dobu 5 let od skončení této soutěže.

• Udělení výše uvedeného souhlasu je dobrovolné a souhlas může být odvolán. Účastník soutěže má právo přístupu ke zpracovávaným osobním údajům, právo na opravu těchto osobních údajů a další práva dle § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb.

• Zasláním soutěžního vstupu soutěžící rovněž souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, se zasíláním obchodních sdělení ze strany Pořadatele prostřednictvím elektronických prostředků.

Soutěžící si je vědom, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení může odvolat pouze písemně, a to elektronicky na adrese soutez@mediarex.cz, či poštou na adrese: MCP - Mediarex Customer Promotions, Loretánská 13, CZ 118 00 Praha 1.
* Platnost spotřebitelské soutěže v COOP Super ceně – COOP Morava (SD Mikulov, SD Hodonín, SD Uherský Ostroh, SD Vsetín, Terno Zlín) – platí tento soutěžní termín 25. 10. – 7. 11. 2017.
** Platnost spotřebitelské soutěže v COOP Super ceně – COOP Morava (SD Mikulov, SD Hodonín, SD Uherský Ostroh, SD Vsetín, Terno Zlín) – platí tento soutěžní termín 17. 11. 2017.
*** Platnost spotřebitelské soutěže v prodejnách PRAMEN CZ a.s. (53 prodejen Potraviny PRAMEN – tato místa budou označena (leták, regál apod.) - seznam na vyžádání u Pořadatele či Organizátora. – platí tento soutěžní termín od 1. 11. – 7. 11. 2017 s nárokováním výher do 17. 11. 2017.
6. Ostatní ujednání
• Svým zapojením do soutěže vyjadřuje účastník v souladu s § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku souhlas s bezúplatným užitím svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevu osobní povahy pořízených Organizátorem nebo Pořadatelem v souvislosti s pořádáním této soutěže, identifikací výherce a předáváním výhry pro komerční účely ve všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení, všemi obvyklými způsoby a s jejich následnou úpravou. Soutěžící uděluje tento souhlas bez věcného, množstevního a územního omezení, pouze však k účelům výše uvedeným, a to na dobu 18 měsíců ode dne počátku Doby konání soutěže.

• Do soutěže budou zařazeni všichni Soutěžící, kteří splní pravidla soutěže. Soutěžící bude ze soutěže vyloučen v případě, že Organizátor nebo Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření, že jedná v rozporu s pravidly soutěže a/nebo dobrými mravy (např. podvodné nebo nekalé jednání) a/nebo nesoutěží v duchu fair play. Do soutěže nebude zařazen nebo z ní může být vyloučen také soutěžící, který neuvede všechny požadované údaje nebo je uvede nepravdivě, nesprávně či nečitelně. V případě vyloučení účastníka soutěže ze soutěže z jakéhokoliv důvodu jeho nárok na výhru zaniká. V případě, že se takový soutěžící stane i přes uvedené skutečnosti výhercem v soutěži, nemá nárok na výhru, výhra mu nebude předána.

• Organizátor nebo Pořadatel je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojenou. Organizátor nebo Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli účastníka soutěže ze soutěže v případě, že zjistí nebo bude mít oprávněné podezření, že účastník soutěže jedná v rozporu s pravidly soutěže a/nebo dobrými mravy (např. podvodné nebo nekalé jednání) a/nebo nesoutěží v duchu fair play, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla soutěžícímu vzniknout.

• Pokud v některé z prodejen v České republice, kde probíhá tato spotřebitelská soutěž, stoupne počet výherců nad úroveň, kterou lze rozumně předpokládat, Organizátor nebo Pořadatel si vyhrazuje právo zastavit vyplácení výher v takové prodejně až do vyšetření celé záležitosti. Promoakce v ostatních prodejnách tím není nikterak narušena.

• Organizátor nebo Pořadatel si vyhrazuje právo pozastavit promoakci v jakékoliv prodejně v České republice nebo v celé síti, kde probíhá tato spotřebitelská soutěž, pokud vznikne důvodné podezření, že došlo k podvodu nebo trestnému činu. Pokud se takové podezření potvrdí, vyhrazuje si Organizátor nebo Pořadatel právo spotřebitelskou soutěž ukončit.

• Případné námitky k průběhu soutěže lze zaslat Organizátorovi písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do tří pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí Organizátora o námitce je konečné.

• Účastník soutěže nemá nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Organizátora nebo Pořadatele než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech. Organizátor neodpovídá za případné vady výhry. Vymáhání účasti v soutěži či výhry soudní cestou je vyloučeno. Soutěž nemá charakter veřejného příslibu.

• Tato pravidla jsou jediným veřejným dokumentem, který upravuje vztah Organizátora nebo Pořadatele ve vztahu ke spotřebitelům.

• Organizátor nebo Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla soutěže, a to i v době jejího průběhu, změnit dobu jejího trvání, tj. zejména soutěž v jejím průběhu přerušit či předčasně ukončit. O jakýchkoli reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Organizátor nebo Pořadatel.

• Více informací o soutěži a případné změny pravidel soutěže budou zveřejněny na webu www.vitana.cz.

• Úplná pravidla soutěže jsou po celou dobu jejich platnosti k nahlédnutí na adrese www.vitana.cz.

• V případě dotazů je možné se obrátit na infomail soutěže ve formátu – předmět zprávy MASOX a odeslat e-mail na soutez@mediarex.cz.

Tato pravidla jsou platná od 7. 9. 2017 – Česká republika – Praha.

řetězec Rosa market - (Pramen CZ a Enapo)
řetězec Hruška
Konzum
SD Mikulov
SD Hodonín
SD Uherský Ostroh
SD Vsetín
Terno Zlín

JE SD Volyně - následující prodejny:
081 Štěkeň čp.10
166 Radomyšl čp. 232
188 Sedlice,čp. 31
218 Bělčice čp. 129
232 Lnáře čp. 142
200 Volyně nám.Hrdinů 69
280 Blatná, J.P. Koubka 43
003 Volyně, Pod Malsičkou 600
004 Strakonice,Smetanova 883
005 Strakonice Mlýnská 1081
006 Strakonice,Čelakovského 254
013 Malenice čp. 6
027 Vodňany, nám. Svobody 4
037 Bavorov, nám. Míru 9
127 Střelské Hoštice čp. 12
156 Volyně, Čelakovského 531
161 Strakonice, Bezděkovská 462
163 Čestice čp. 88
171 Strakonice,Podskalská 59
177 Strakonice,Mírová 1010
260 Strakonice, Erbenova 1009

Coop 04-359, TGM, FM
Coop 05-340, Frýdlanstská, FM
Coop 02-451, Raškovice
Terno, Krnovská, Opava

Coop Terno Olomouc
Coop Konice
Qanto market Choceň
Tip 413 Náměšť na Hané
Senimo Olomouc
Qanto SM Trávník Česká Třebová
Qanto market M. Marků Lanškroun


Coop 361 Unhošť
Coop 54 Libušín
Coop 344
Coop 104 Horník
Coop 107 Štěpánka
Coop 103 Bresson
Coop 102 Ostrovec
Coop Buštěhrad
Coop 109 Mezi věžáky
Coop 381 Tuchlovice
Coop Stochov
Coop Smečno
Coop Zlonice
Coop 162 Pánek
Coop 160 Pražanka
ČEPOS - Novys 1
ROSA - Říp
ROSA - Luna

JE Hořovice - celá síť prodejen

Coop TIP 004 Hostinné
Coop Tuty 168 Lázně Bělohrad
Obchodní dům Úpice
Verner Plhov Náchod
Verner TGM Nové Město nad Metují

Unikom, Na Louži 871, Kolín
Coop 551, Vojtěšská 390, Kutná Hora
Coop Cíl, Náměstí Přemyslovců, Nymburk
Coop, Karla Čapka 206, Nymburk
Coop TUTY 421, Prodloužená 277, Pardubice
Coop TUTY 555, Černá za Bory

Potraviny LACHMAN Litoměřice
OD Andy Česká Lípa
VO COOP Mnichov Hradiště
Potraviny Krátký Lovosice
Potraviny D+S ŠLUKNOV
Phany Market Velký Šenov

Opatov market, vestibul metra Opatov
F+F Č.S.A 17, Hostivice
Potraviny U Oulehlů, Podolská 27

Potraviny Flosman Sedlec
Potraviny Flosman Sedlčany
Potraviny Flosman Suchdol nad Lužnicí
Potraviny Flosman České Velenice
Potraviny Flosman Veselí nad Lužnicí
Potraviny Flosman Dražice
Potraviny Flosman Třešť
Potraviny Flosman Zliv
Potraviny Flosman Nový Rychnov
Potraviny Flosman Jihlava
Potraviny Flosman Štěpánovice
Potraviny Flosman Hluboká nad Vltavou
Potraviny Flosman Horní Planá
Potraviny Flosman Dubné
Potraviny Flosman Frymburk
Potraviny Flosman Sázava
Potraviny Flosman Borovany
Potraviny Flosman Jevišovice
Potraviny Flosman Třebíč
Potraviny Flosman Pacov
Potraviny Flosman Kaplice
Potraviny Flosman Sezimovo Ústí II.
Potraviny Flosman Moravské Budějovice
Potraviny Flosman Merkur Třeboň
Potraviny Flosman Extra Třeboň
Potraviny Flosman Lomnice nad Lužnicí
Potraviny Flosman Jindřichův Hradec
Potraviny Flosman Dačice
Potraviny Flosman Chlum u Třeboně
Potraviny Flosman Čížová
Potraviny Flosman Mladá Vožice
Potraviny Flosman Nová Včelnice
Potraviny Flosman Vimperk
Potraviny Flosman Volyně
Potraviny Flosman Nové Hrady
Potraviny Flosman Chýnov
Potraviny Flosman Štítary
Potraviny Flosman Kardašova Řečice
Potraviny Flosman Včelná
Potraviny Flosman Čechtice
Potraviny Flosman Studená
Potraviny Pogrr s.r.o.
Potraviny Flosman Strmilov
Potraviny Flosman Luka nad Jihlavou
Potraviny Flosman Rudolfov
Potraviny Flosman Bernartice
Potraviny Flosman Neveklov
Potraviny Flosman Protivín
Potraviny Flosman Znojmo
Obchod U Fučíků
Potraviny Flosman Netolice
Potraviny Flosman Lhenice
ESO 2. Potraviny
Potraviny Flosman Počátky
Potraviny Flosman Votice
Potraviny Flosman Lišov
Potraviny Pogrr s.r.o.
Potraviny Flosman Pelhřimov

název adresa provozovny
PRAMEN CZ a.s. Potraviny PRAMEN č.112 ,Pelhřimov, Palackého 1460, 393 01
PRAMEN CZ a.s. Potraviny PRAMEN č.114, Polná, Obchodní dům, Husovo nám. 46, 588 13
PRAMEN CZ a.s. Potraviny PRAMEN č.117, Havlíčkův Brod, Nádražní 397, 580 01
PRAMEN CZ a.s. Potraviny PRAMEN č.119, Světlá nad Sázavou, Sázavská 598, 582 91
PRAMEN CZ a.s. Potraviny PRAMEN č 121,Žďár nad Sázavou, Dolní 1730/25, 591 01
PRAMEN CZ a.s. Potraviny PRAMEN č 122, Ohrazenická 310, Prardubice - Polabiny 530 09
PRAMEN CZ a.s. Potraviny PRAMEN č.123, Obránců míru 1310, 535 01 Přelouč, 535 01
PRAMEN CZ a.s. Potraviny PRAMEN č.125, Jihlava, Žižkova 13, 586 01
PRAMEN CZ a.s. Potraviny PRAMEN č.126, Slatiňany,T.G.Masaryka 119, 538 21
PRAMEN CZ a.s. Potraviny PRAMEN č.127, Chrudim,Havlíčkova 795, 537 01
PRAMEN CZ a.s. Potraviny PRAMEN č.128, Písek, 17. Listopadu 1787, 397 01
PRAMEN CZ a.s. Potraviny PRAMEN č.129, Trešť, Havličková 357/1, 589 01
PRAMEN CZ a.s. Potraviny PRAMEN č.131, Havlíčkův Brod, Havířská 449, 580 01
PRAMEN CZ a.s. Potraviny PRAMEN č.135, Havlíčkův Brod, Reynkova 823, 580 01
PRAMEN CZ a.s. Potraviny PRAMEN č.136, Světlá nad Sázavou, Lánecká 597, 582 91
PRAMEN CZ a.s. Potraviny PRAMEN č.139, Ledeč nad Sázavou, M. Majerové 1152, 584 01
PRAMEN CZ a.s. Potraviny PRAMEN č.150, Masarykovo nám. 108, 379 01 Třeboň
PRAMEN CZ a.s. Potraviny PRAMEN č.151, Třeboň, sídliště Hliník1028/2, 379 01
PRAMEN CZ a.s. Potraviny PRAMEN č.152, České Budějovice, Karla Štěcha 26 - sídliště Máj, 370 05
PRAMEN CZ a.s. Potraviny PRAMEN č.153, České Budějovice, Čéčova 2, 374 04
PRAMEN CZ a.s. Potraviny PRAMEN č.154, Soběslav, Tř. Dr. Ed.Beneše 222, 392 01
PRAMEN CZ a.s. Potraviny PRAMEN č.155, Tábor, Soběslavská 2399, 390 01
PRAMEN CZ a.s. Potraviny PRAMEN č.158, Veselí nad Lužnicí, ČSA 669/2, 391 81
PRAMEN CZ a.s. Potraviny PRAMEN č.159, Protivín, Masarykovo nám. 16, 398 11
PRAMEN CZ a.s. Potraviny PRAMEN č.161, Holýšov, Táborová 592, 345 62, 345 62
PRAMEN CZ a.s. Potraviny PRAMEN č.162, Nejdek, Karlovarská, 362 21
PRAMEN CZ a.s. Potraviny PRAMEN č.163, Březnice 64, Březnice, 262 72
PRAMEN CZ a.s. Potraviny PRAMEN č.166, Klášterec nad Ohří, Polní 681, 431 51
PRAMEN CZ a.s. Potraviny PRAMEN č.167, Žatec, Bratří Čapků 2770, 438 01, 438 01
PRAMEN CZ a.s. Potraviny PRAMEN č.170, Chrudim, U Stadionu 766, 537 01
PRAMEN CZ a.s. Potraviny PRAMEN č.171, Kolín, Masarykova 987, 280 02
PRAMEN CZ a.s. Potraviny PRAMEN č.173, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2429, 544 01
PRAMEN CZ a.s. Potraviny PRAMEN č.174, Jičín, Lidické nám.373, 506 01
PRAMEN CZ a.s. Potraviny PRAMEN č.175, Smetanova 772, 407 21 Česká Kamenice
PRAMEN CZ a.s. Potraviny PRAMEN č.176, Zimova 699, 50351 Chlumec nad Cidlinou
PRAMEN CZ a.s. Potraviny PRAMEN č.181, Litoměřice, Pokratická 73/1852, 412 01
PRAMEN CZ a.s. Potraviny PRAMEN č.182, Litoměřice, Stránského 33, 412 01
PRAMEN CZ a.s. Potraviny PRAMEN č.183, Louny, Školní 2430, 440 01
PRAMEN CZ a.s. Potraviny PRAMEN č.188, Rumburk, Střediskový dům, ul.SNP 120, 408 01
PRAMEN CZ a.s. Potraviny PRAMEN č.189, Plzeň,Kaznějovská 49/1442, 301 00 Plzeň, 301 00
PRAMEN CZ a.s. Potraviny PRAMEN č.190, Štětí, Stračenská 1552, 411 08
PRAMEN CZ a.s. Potraviny PRAMEN č.191, Liberec, Broumovská 843, 460 01
PRAMEN CZ a.s. Potraviny PRAMEN č.193, Mariánská 66, 345 22 Poběžovice
PRAMEN CZ a.s. Potraviny PRAMEN č.196, Dobrovice,Palackého nám. 123, 294 41
PRAMEN CZ a.s. Potraviny PRAMEN č.197, Mikulášovice 26, 407 79 Mikulášovice
PRAMEN CZ a.s. Potraviny PRAMEN č.198, Masarykovo nám. 1316, 468 51 Smržovka
PRAMEN CZ a.s. Potraviny PRAMEN č.199, Kouřimská 20, 280 02 Kolín
PRAMEN CZ a.s. Potraviny PRAMEN č.202 Náměstí 68, 471 01 Žandov Y002
PRAMEN CZ a.s. Potraviny PRAMEN č.203 B.Egermanna 563, 473 01 Nový Bor Y003
PRAMEN CZ a.s. Potraviny PRAMEN č.204 Letná 244, 471 24 Mimoň Y004
PRAMEN CZ a.s. Potraviny PRAMEN č.205 Stráž pod Ralskem, Pionýrů 140 Y005
PRAMEN CZ a.s. Potraviny PRAMEN č.206 Jablonné v Podještědí, Zdislav Y006
PRAMEN CZ a.s. Potraviny PRAMEN č.208 Jablonec nad Nisou, Na kopci 3 Y028