Soutěž s Albertem

Soutěžte s Farmářskými polévkami od Vitany v Albertu a vyhrajte víkendový pobyt na farmě.

Soutěž s Albertem
PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE
„Vyhrajte víkendový pobyt na farmě“

Vitana a.s. se sídlem v Byšicích, 277 32, Mělnická 133, IČ 14803691 (dále jako pořadatel) pořádá na území České republiky spotřebitelskou soutěž „Vyhraj víkendový pobyt na farmě!“ (dále jen soutěž) v termínu od 4. 4. 2016 do 30. 4. 2016. Technický správce: MATERNA Communications a.s., Vinohradská 2396/184, Praha 3.

Soutěž probíhá v síti hypermarketů a supermarketů ALBERT v České republice, a to v souladu s níže uvedenými pravidly, jakož i interními pokyny pořadatele týkajících se spotřebitelských soutěží. Více informací na www.vitana.cz.

Účastníkem soutěže může být fyzická osoba s doručovací adresou v ČR; osoby mladší 18 let se mohou soutěže účastnit s písemným souhlasem zákonného zástupce a tento je oprávněn převzít jejich jménem případnou výhru.

Soutěžícím se stává zákazník, který splní následující podmínky soutěže.

V době konání soutěže zakoupí v některé prodejně ALBERT tři výrobky v rámci jednoho nákupu z řady Farmářských polévek (druhy v následující tabulce) a uschová si doklad o tomto nákupu.
Farmářská polévka ČERVENÁ ČOČKA
Farmářská polévka BRAMBORAČKA
Farmářská polévka ČOČKOVÁ
Farmářská Polévka S OVESNÝMI VLOČKAMI

Následně odešle SMS ve tvaru FPmezeraKODmezeraDATUMmezeraCASmezeraSLOGAN (KOD = 6ti místný kód účtenky prodejny ALBERT; DATUM = datum nákupu ve tvaru DDMM; CAS = čas nákupu ve tvaru HHMM; SLOGAN = odpověď na otázku: Co se Vám nejvíce líbí a baví Vás na Farmářských polévkách? Např.: FP 110157 1804 1045 Nejvice se mi libi okenko, diky kteremu vidim na vyborne suroviny. na telefonní číslo 900 30 03. Zpráva může mít maximálně 160 znaků a nesmí obsahovat diakritiku.
Z každého telefonního čísla je možné zaslat maximálně 5 SMS za den.
Pro účast v soutěži musí mít soutěžící na svém mobilním telefonu aktivovanou službu Premium SMS.
Cena jedné odeslané SMS zprávy je 3,- Kč včetně DPH. Více informací na www.platmobilem.cz .

Příklad A (pro hypermarkety Albert), Příklad B (pro supermarkety a ostatní hypermarkety Albert) viz. obrázek. 
Datum odeslání SMS musí být shodné anebo následovat za datem nákupu, čas odeslání SMS musí následovat až po času nákupu. Pořadatel si podmiňuje předání výhry předložením všech dokladů nákupu s údaji odpovídajícími údajům uvedeným v soutěžních SMS. Soutěžící je povinen uschovat si všechny doklady o nákupech po celou dobu trvání soutěže, předložení dokladů může být pořadatelem dodatečně vyžádáno i po ukončení soutěže.

Výhry a určení výherců:
Výhra: 20 x Farmářský pobyt pro rodinu pro 2 (dospělí) + 2 (děti) na Farmě Blaník (www.farmablanik.cz) obsahuje:
*ubytování pátek – neděle
*plná penze nadstandardní pro 2+2 – večeře – 3 chody (včetně 1 nealko nápoje na osobu), snídaně, oběd – 3 chody (včetně 1 nealko nápoje na osobu), večeře – 3 chody (včetně 1 nealko nápoje na osobu), snídaně, oběd - 3 chody (včetně 1 nealko nápoje na osobu)
*farmářský balíček pro 2+2 – jízda na koni a ponících, hřebelcování, čistění stájí, krmení zvířat

Termíny:
7. - 9. 10. 2016 – 7 rodin
14. - 16. 10. 2016 – 7 rodin
21. - 23. 10. 2016 – 6 rodin

Nárok na výhru získává: 20 nejzajímavějších odpovědí.

Odborná porota určená společností Vitana bude hodnotit originalitu, kreativitu i důvtip odpovědí. Jako vyhrávající budou označeny ty odpovědi, které budou splňovat tato kritéria a na nichž se, jako na výherních, shodne většina členů odborné poroty. V případě, že bude do systému doručeno v období soutěže méně platných vstupů nebo slogan/odpověď nebude splňovat zadaná kritéria, nárok na výhru propadá. V celé soutěži je celkem 20 výher.

Soutěžící je o nároku na výhru vyrozuměn formou SMS zprávy s požadavkem o zaslání všech dokladů o nákupu, kterými se účastnil soutěže, na adresu: VITANA, a.s., Servis pro zákazníky - Farma, Armády 245, 155 00 Praha 5 - Stodůlky. Součástí zásilky musí být i kompletní kontaktní údaje výherce včetně čísla mobilního telefonu, se kterým nárok na výhru vznikl. Zásilku výherce musí odeslat nejpozději do termínu komunikovaného v odpovědní SMS.

Výherní pobyt bude výhercům zarezervován v jednom z vyhraněných termínů. Pokud na pobyt nenastoupí, propadá ve prospěch pořadatele.

Odesláním SMS z mobilního telefonu vyjadřuje účastník soutěže dobrovolně svůj výslovný souhlas s pravidly a současně dává svůj výslovný souhlas pořadateli:
• se záznamem textového obsahu SMS, telefonního čísla odesílatele, data a času přijetí u došlých SMS;
• se zasíláním informačních SMS týkajících se této soutěže;
• s případným zveřejněním jeho osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a město (obec) na výherní listině;
• s bezplatným uveřejněním podobizny a obrazového či zvukového záznamů výherce hlavní výhry ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech pořadatele a organizátora, a to neomezeně (územně, časově, množstevně).

Odesláním soutěžní SMS z mobilního telefonu účastník soutěže souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů (dále též jen „údaje“) a s jejich zařazením do databáze společnosti Vitana a.s. se sídlem v Byšicích, 277 32, Mělnická 133, IČ 14803691, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 605 (dále jen „společnost“), jakožto správce, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, tj. nabízení produktů a služeb, informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to na 2 roky, popř. do odvolání souhlasu.

Soutěžící bere na vědomí, že má práva zaručena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zejména ustanoveními § 11, § 12 a § 21, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv se může obrátit na správce nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, číslo mobilního telefonu
Osobní údaje se zpracovávají zejména k evidenci soutěžících (dále též jako „účastník soutěže“), na dobu od jejich poskytnutí v rámci soutěže až do vyhlášení výsledků soutěže, resp. do případného písemného odvolání souhlasu, maximálně však na 2 roky od jejich poskytnutí. Osobní údaje jsou od účastníka soutěže získávány na základě soukromé zprávy. Osobní údaje účastníka soutěže budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi správce, popř. zpracovatelem, se kterým správce uzavře příslušnou smlouvu. Veškerá data jsou ukládána v digitální formě.
Požádá-li účastník soutěže o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce a případně i zpracovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Správce, resp. zpracovatel, má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Každý účastník soutěže, který zjistí nebo se domnívá, že správce či zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka soutěže nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Účastník soutěže má dále právo se se svými oprávněnými žádostmi obracet na správce nebo na zpracovatele, a pokud jim správce nevyhoví, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se však muže účastník soutěže obrátit i přímo.
Tento souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat. Za písemnou formu je považováno odvolání učiněné prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: vitana@vitana.cz. Odvoláním svého souhlasu účastník ztrácí nárok na výhru v soutěži.

Soutěžící odpovídá za to, že zasláním soutěžního příspěvku a jeho následným zveřejněním nebudou porušena práva třetích osob, zejména, že nebude zasaženo do autorských práv třetích osob.
V případě, že soutěžní příspěvek poskytnutý soutěžícím do soutěže bude mít povahu jakéhokoliv předmětu práva duševního vlastnictví (resp. bude-li takové předměty obsahovat), a to zejména předměty chráněné autorským zákonem č. 121/2000 Sb., v platném znění (např. autorská díla, zvukové či zvukově obrazové záznamy, umělecké výkony) a/nebo předměty práv průmyslových (např. ochranné známky), resp. pokud budou jeho součástí jakékoliv osobnostní atributy (např. podobizna), na něž se vztahuje ochrana dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále společně soutěžní příspěvek, předměty duševního vlastnictví, včetně osobnostních atributů, jako „předměty“), soutěžící prohlašuje, že využitím předmětů v rozsahu a způsobem popsaným v podmínkách soutěže nebudou jakkoliv zasažena či ohrožena práva oprávněných osob k těmto předmětům. Soutěžící zároveň prohlašuje, že předměty byly do soutěžního příspěvku zařazeny se souhlasem nositelů práv, resp. jejich držitelů. Soutěžící tímto jako oprávněný držitel práv uděluje pořadateli soutěže oprávnění k bezúplatnému zveřejnění předmětů v rámci soutěže a k jejich bezúplatnému využití všemi způsoby nezbytnými pro využití předmětů v soutěži v souladu s jejími podmínkami (zejm. sdělováním veřejnosti prostřednictvím Internetu a rozmnožováním), a to bez množstevního, územního a technologického omezení, po dobu trvání soutěže. Soutěžící rovněž uděluje pořadateli soutěže bezúplatné oprávnění k využití předmětů po skončení soutěže (zejména pro prezentaci, marketingové a propagační účely), a to všemi známými způsoby, bez časového, územního, technologického a množstevního omezení. Pořadatel soutěže je rovněž oprávněn v uvedeném rozsahu předměty využít samostatně nebo ve spojení s předměty jiných soutěžících či s dalšími prvky. Soutěžící prohlašuje, že je oprávněným vlastníkem hmotného substrátu, na kterém jsou předměty zachyceny a že je srozuměn s tím, že po skončení soutěže bude využit k interním potřebám pořadatele. V případě nepravdivosti výše uvedených prohlášení či v případě zásahu do práv pořadatele soutěže nebo třetích osob, je soutěžící povinen uspokojit veškeré oprávněné nároky dotčených osob a uhradit veškerou vzniklou škodu.

Další podmínky soutěže
Vícenásobná účast je možná, ale vždy jenom s novým nákupem a pokaždé při řádném splnění podmínek účasti, tj. při nákupu 3 výrobků. Pokud bude doručeno z jednoho telefonního čísla jedno zadání z účtenky vícekrát, bude první SMS přijatá a ostatní budou vyřazené ze soutěže jako duplicitní. Pokud bude jedno zadání doručeno z více tel. čísel, bude první přijato jako platné a ostatní jako duplicitní.
Účastníci se soutěže účastní s vědomím, že nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní, či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech.
Každý soutěžící může získat maximálně 1ks výhry za celé soutěžní období.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání výher v případě, že výhry nebudou poskytnuty třetí osobou tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly.

Výhry nejsou právně vymahatelné. Nepřevzaté výhry propadají pořadateli.
Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby, zaměstnanci pořadatele, partnera (prodejen Albert Hypermarket a Albert Supermarket) ani jejich rodinní příslušníci. Soutěže se smí zúčastnit jen fyzické osoby s doručovací adresou v České republice. Při nákupu na účet jiné fyzické či právnické osoby se lze zúčastnit jen s jejím písemným souhlasem.

Pořadatel neodpovídá za nedoručení SMS do SMS centra, uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže, rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti se soutěží či v souvislosti se sítěmi elektronických komunikací mobilních operátorů nebo jejich dostupností pro účastníky soutěže. Do soutěže budou přijímány pouze SMS zaslané z identifikovatelných mobilních telefonických čísel (MSISDN). SMS zaslané přes jakékoli internetové SMS brány, SMS zprávy z pevných telefonních linek či jiná aplikační rozhraní nebudou přijímány. SMS nesplňující podmínky formátu uvedené pro každý jednotlivý případ v těchto pravidlech, popř. jiným způsobem zaslané v rozporu s pravidly soutěže, budou považovány za neplatné a nebude k nim nijak přihlíženo.
O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na www.vitana.cz, kde jsou tak k dispozici platná a úplná pravidla.
Pořadatel je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojenou. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout. Případné námitky s průběhem soutěže lze Pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do tří pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.
V případě, že organizátor zjistí prokazatelné jednání účastníka, porušující tato pravidla, souhlasí účastník nad rámec výše uvedeného základního souhlasu s tím, že organizátor bude oprávněn uložit ve své databázi samotné telefonní číslo, užité k porušení pravidel, a to na dobu průběhu této soutěže, a bude oprávněn neumožnit užití tohoto telefonního čísla pro další účast na této a dalších spotřebitelských soutěžích či podobných akcích téhož pořadatele.
Úplné znění pravidel je k dispozici na www.vitana.cz, a v místech prodeje. Dotazy na infolince 257 198 111 v pracovních dnech 9.00-11.30 a 13.00-17.00


V Praze dne 16. 3. 2016

Související aktuality