Pravidla soutěže „Soutěž s bujóny č. 1“, umístěné na profilu: VITANA (dále jen „Pravidla“)
VITANA, a.s., Byšice, Mělnická 133, okres Mělník, PSČ 277, IČ 14803691, zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka B 605 (dále jen „Pořadatel“).

I. Obecná ustanovení
1. Pořadatel jako provozovatel facebookové stránky umístěné na https://www.facebook.com/Vitana.cz/?fref=ts (dále “Portál Facebook”) bude realizovat na tomto Portálu Facebooku soutěž s názvem „Bujóny“ (dále jen jako „Soutěž“).
2. Pravidla upravující podmínky Soutěže jsou v plném znění dostupná na http://vitana.cz/aktuality/soutez-s-bujony
3. Soutěž probíhá na území České republiky od 12:00, 17. 10. 2016 do 23:59, 23. 10. 2016. (dále jen „Doba trvání Soutěže“). Pořadatel si vyhrazuje právo změnit dobu trvání Soutěže.

II. Účast v Soutěži
1. Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší 15 let, která komentářem jak je tento blíže popsán v čl. III. odst. 2. těchto Pravidel pod soutěžním příspěvkem Pořadatele vstoupí do Soutěže (dále jen „Soutěžící“).
2. Z účasti v Soutěži jsou vyloučeny osoby, které nejsou občany České republiky, nemají v České republice trvalé bydliště, rovněž zaměstnanci Pořadatele, osoby těmto osobám blízké ve smyslu § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a dále jakékoli další osoby, které se svou činností podílí na této Soutěži.
3. Soutěžící bere na vědomí, že v případě, že je mladší 18 let, je povinen si pro účast v Soutěži zajistit souhlas svého zákonného zástupce. Pokud takový Soutěžící v případě výhry nebude schopen souhlas svého zákonného zástupce prokázat, pozbývá nárok na výhru v Soutěži a výhra propadá ve prospěch Pořadatele.

III. Mechanika Soutěže
1. K zapojení do Soutěže potřebuje Soutěžící internet a vlastní profil na Facebooku.
2. Soutěžící se do Soutěže zapojí tak, že vloží svůj recept do komentářů (dále jen jako „Soutěžní komentář“), který se skládá ze surovin uvedených na grafice příspěvku, přímo pod hlavní příspěvek Pořadatele na Portálu Facebooku ohledně Soutěže.
3. Každý Soutěžící může ze svého vlastního profilu na Facebooku do Soutěže vložit maximálně jeden Soutěžní komentář. Vloží-li Soutěžící do Soutěže více než jeden Soutěžní komentář, bude ze Soutěže vyřazen.
4. Úkolem Soutěžícího je vymyslet vlastní recept ze surovin, které jsou vyobrazeny na grafice příspěvku a ten vložit pod soutěžní příspěvek do komentáře.
5. Odborná porota na straně Pořadatele vybere 10 vítězů, kterým zašle Výhru.
6. Výhrou v soutěži je fresh bedýnka. Jedná se o dřevěné bedny plné aktuálních sezónních potravin.
7. Vyhodnocení Soutěže proběhne nejpozději do 4 pracovních dnů po skončení Soutěže. Výsledky Soutěže budou uveřejněny ve stejném vlákně komentářů pod soutěžním příspěvkem.
8. Vítězové budou vyrozuměni po skončení soutěže, a to formou odpovědi na svůj Soutěžní komentář pod soutěžním příspěvkem Pořadatele.
9. Pokud žádný ze Soutěžících nezašle Soutěžní komentář, Výhra propadá Pořadateli.

IV. Výhra, výherci
1. Pořadatel vloží do soutěže jako Výhru 10x fresh bedýnku.
2. Každý výherce obdrží jednu fresh bedýnku.

V. Předání výher
1. Pořadatel bude kontaktovat Výherce prostřednictvím komentáře pod Soutěžním příspěvkem do 4 pracovních dnů od okamžiku ukončení Soutěže. V případě, že nebude Soutěžící na výzvu po dobu 3 dní reagovat, propadá Výhra ve prospěch Pořadatele.
2. Výhra bude zaslána Výherci jako balík do vlastních rukou osobně na základě předchozí dohody mezi Pořadatelem a Soutěžícím.
3. Výhru nelze vyplatit v hotovosti ani vyměnit za jiné zboží.
4. Pořadatel neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení oznámení o výhře nebo za ztrátu, poškození, zničení Výhry samotné z důvodů spočívajících na straně Soutěžícího.

VI. Osobní údaje
1. Okamžikem vložení Soutěžního komentáře do hlavního příspěvku Soutěže na Portálu Facebook uděluje Soutěžící Pořadateli svůj souhlas:
- s Pravidly, která se zavazuje současně dodržovat,
- v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů ke zpracování osobních údajů, Pořadateli jakožto správci, případně určeným subdodavatelům Pořadatele, jakožto zpracovatelům, a to v rozsahu sdělených údajů, pro účely kontroly průběhu Soutěže a plnění jejích podmínek, předání Výhry, zveřejnění Výherce a pro marketingové účely Pořadatele, tj. nabízení výrobků a služeb včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Soutěžící bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoli na adrese Pořadatele odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd. Odvolání souhlasu v průběhu dané Soutěže může být důvodem nepřiznání případné výhry nebo její nedoručitelnosti. Případný nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení souvisejících s danou Soutěží je Soutěžící oprávněn vyjádřit kdykoliv v průběhu Soutěže. Soutěžící souhlasí s případným pořízením podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů jeho osoby při přebírání Výhry a s tím, že tyto záznamy mohou být dále použity zejména pro marketingové účely Pořadatele.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Soutěžící je povinen účastnit se Soutěže výlučně prostřednictvím svého vlastního osobního profilu na Facebooku. Nebude-li Soutěžící schopen prokázat svou totožnost při převzetí Výhry, jeho nárok na Výhru zaniká a Výhra propadá ve prospěch Pořadatele.
2. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv Soutěž bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat či změnit její Pravidla. Veškeré změny Pravidel nabývají účinnosti jejich zveřejněním na Portálu Facebook nebo na stránkách www.vitana.cz. Změna Pravidel Soutěže nezakládá nárok Soutěžícího na náhradu nákladů vynaložených v Soutěži. Pořadatel může dle vlastního uvážení prohlásit dosavadní průběh Soutěže za neplatný z důvodů jakékoli technické nebo jiné systémové chyby. Pokud z jakéhokoli závažného důvodu, který je způsobilý narušit nebo jinak negativně ovlivnit správu, bezpečnost, čestnost, poctivost anebo řádný chod Soutěže, nebude moci Soutěž pokračovat podle plánu, vyhrazuje si Pořadatel právo dle vlastního uvážení zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit tuto Soutěž.
3. Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se Soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), ani za úplnost výtahů z těchto Pravidel, které mohou být ve zkrácené verzi zveřejňovány v propagačních materiálech, ani za tiskové chyby.
4. Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu Soutěže, rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky, včetně případného nedoručení elektronické pošty a škody, ke kterým by mohlo dojít na počítači či jiném zařízení Soutěžícího nebo jakékoli jiné osoby v souvislosti s účastí v Soutěži. Pořadatel není rovněž odpovědný za to, že jakákoli osoba nebyla schopna vstoupit do Soutěže nebo ji dokončit v důsledku jakéhokoli technického selhání nebo zahlcení sítí provozem.
5. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo kontrolovat všechny podmínky pro účast v Soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakémkoliv nároku, včetně práva vyloučit kteréhokoli ze Soutěžících v případě, že by takový Soutěžící porušoval Pravidla Soutěže či obecně závazné právní předpisy anebo byl z této činnosti důvodně podezřelý.
6. Pořadatel upozorňuje, že jakýkoliv úmyslný pokus poškodit jakoukoliv internetovou stránku nebo narušit legitimní chod Soutěže může být kvalifikován jako porušení platných právních předpisů, může vést k vyloučení Soutěžícího ze Soutěže a může rovněž zakládat právo Pořadatele na náhradu způsobené škody.
7. Datum vydání Pravidel: 17. 10. 2016, VITANA, a.s.