Soutěž s Vitanou v hypermarketech Albert

Soutěžte s Vitanou v hypermarketech Albert a vyhrajte pekáč Tescoma.

Soutěž s Vitanou v hypermarketech Albert
Úplná pravidla soutěže
„Nakupte výrobky Vitana a vyhrajte praktický pekáč Tescoma!“

Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže nazvané „Nakupte výrobky Vitana a vyhrajte praktický pekáč Tescoma!“ (dále jen „soutěž“). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže na informačních letáčcích a jiných materiálech určených spotřebitelům. Tento statut může být pozměněn pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.


1. Pořadatel soutěže
Pořadatelem soutěže je společnost VITANA, a.s., se sídlem: Mělnická 133, 277 32 Byšice, IČ: 14803691, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 605 (dále jen „pořadatel“).


2. Termín trvání soutěže a místo
Soutěž bude probíhat v období od 7. 3. 2018 00:00:01 hodin do 20. 3. 2018 23:59:59 hodin výhradně prostřednictvím všech prodejen označených jako „hypermarket Albert“ provozovaných společností AHOLD Czech Republic, a.s., se sídlem: Radlická 520/117, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ: 44012373, na území České republiky, seznam je uveden na www.albert.cz/nase-prodejny/mapa-prodejen (dále jen „doba konání“ a „místo konání“ soutěže).


3. Soutěž se vztahuje na všechny výrobky prodávané pod obchodní značkou Vitana (dále jen „soutěžní výrobek“).


4. Účastník soutěže
Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba – spotřebitel, starší 18 let, která má trvalý pobyt a doručovací adresu na území České republiky, která splní stanovená pravidla této soutěže (dále také „účastník“, „účastník soutěže“ nebo „soutěžící“).

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a společnosti AHOLD Czech Republic a.s. a všech spolupracujících agentur na této soutěži, osoby jim blízké ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako „osoba blízká“). V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností nebo osoba jim blízká, výhra se nepředá.


5. Princip a podmínky soutěže
Účast v soutěži je podmíněna jednorázovým nákupem (tj. na jednu účtenku) libovolné kombinace soutěžních výrobků, resp. výrobků prodávaných pod obchodní značkou Vitana, v minimální hodnotě 69,00 Kč vč. DPH v době konání soutěže a v místě konání soutěže, resp. výhradně v hypermarketu Albert (dále jen „soutěžní nákup“). Za tento soutěžní nákup obdrží účastník od prodejce daňový doklad, resp. účtenku, prostřednictvím níž se může zapojit do soutěže (dále jen „soutěžní účtenka“). Za splnění této podmínky, tedy provedení soutěžního nákupu se spotřebitel může zapojit do soutěže, a to tak, že v době trvání soutěže zašle do soutěže platnou SMS zprávu v požadovaném tvaru obsahující údaje ze soutěžní účtenky (dále jen „soutěžní registrační SMS zpráva“).

Originál dokladu o soutěžním nákupu je vždy nutné uschovat!

Samotný soutěžní nákup musí být učiněn před odesláním soutěžních registračních SMS zpráv, a to v době trvání soutěže a v místě konání soutěže, resp. výhradně v hypermarketu Albert a jeho čas musí být v souladu s časem uskutečněného soutěžního nákupu uvedeného na soutěžní účtence.

Do soutěže se účastník může zapojit odesláním soutěžní registrační SMS zprávy v době konání soutěže na tel. číslo: +420 736 333 444, ve tvaru (bez diakritiky):
VITANA mezera DATUM NAKUPU Z UCTENKY (den měsíc) mezera CAS NAKUPU Z UCTENKY (hodina minuta) mezera JMENO mezera PRIJMENI mezera PSC

Příklad soutěžní registrační SMS zprávy v případě provedení nákupu dne 16. 03. 2018 v 10:42 hodin:
VITANA 1603 1042 GABINA KUCHAROVA 31200

Cena jedné soutěžní registrační SMS se řídí tarifem příslušného soutěžícího, tedy odpovídá běžné ceně SMS zprávy soutěžícího. Službu technicky zajišťuje Barracuda BS s.r.o., IČ: 49707418, se sídlem: Na Jezerce 1199/7, Nusle, 140 00 Praha 4 (dále jen "technický správce"), technická podpora 222 360 360, help@sms-souteze.cz.

Odesláním soutěžní registrační SMS zprávy potvrzuje soutěžící svůj souhlas s pravidly této soutěže a zavazuje se je dodržovat, a poskytuje svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu těmito pravidly stanoveným.
Soutěžící je zařazen do soutěže okamžikem, kdy je jeho soutěžní registrační SMS zpráva splňující zcela pravidla této soutěže doručena řádně do soutěže.
SMS lze odesílat z mobilních telefonů registrovaných u mobilních operátorů v České republice. Do soutěže nebudou zařazeny soutěžní registrační SMS zprávy zaslané v jiném než předepsaném tvaru, odeslané jinak než z mobilních telefonů registrovaných u mobilních operátorů v ČR (např. prostřednictvím internetových bran), SMS zprávy odeslané mimo území ČR a SMS zprávy doručené provozovateli mimo dobu trvání soutěže či SMS zprávy jinak nesplňující stanovené podmínky. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení správnosti zaslaných soutěžních registračních SMS zpráv.

Za každý jednorázový soutěžní nákup soutěžních výrobků v minimální hodnotě 69,00 Kč lze do soutěže zaslat maximálně 1 soutěžní registrační SMS zprávu, tzn. jedna účtenka = jedna soutěžní registrační SMS zpráva (bez ohledu na to, o jakou hodnotu přesahuje hodnota soutěžního nákupu částku 69,00 Kč, tj. je nerozhodné, zda soutěžní nákup činní 70,00 Kč či 138,00 Kč, vždy je příslušnou soutěžní účtenku do soutěže zapojit pouze jednou). Spotřebitel se tak může zúčastnit soutěže opakovaně, vždy však s novým soutěžním nákupem, ke kterému obdrží novou soutěžní účtenku prokazující soutěžní nákup.

Všichni soutěžící, kteří zašlou v době konání soutěže platnou soutěžní registrační SMS zprávu, budou informování nejdéle do 1 hodiny zpětnou SMS zprávou s potvrzením o zapojení do soutěže.

Každá soutěžní registrační SMS zpráva musí obsahovat platné údaje z účtenky, SMS zpráva neobsahující platné údaje, či neobsahující všechny požadované údaje, zaslaná ve špatném, nevyhovujícím tvaru před nebo po ukončení soutěže, nebude do soutěže zařazena. Datum a čas na soutěžní účtence nesmí být vyšší než datum a čas odeslání soutěžní registrační SMS zprávy a zároveň nesmí být nižší než datum a čas začátku doby konání soutěže.

V soutěži je možné uznat pouze elektronicky vystavené soutěžní účtenky, od výstavce „Albert“, a která jinak splňuje pravidla této soutěže.

Soutěžící je povinen uschovat soutěžní účtenku po celou dobu konání soutěže, tedy i po odeslání soutěžní registrační SMS zprávy, a to i v případě, že jeho účast nebyla výherní.


6. Vyhodnocení soutěže:
Výherci budou určeni losováním, které proběhne do 7 pracovních dnů od ukončení soutěže. Losování proběhne za přítomnosti zástupce pořadatele.

Ze všech soutěžících, kteří řádně splnili pravidla této soutěže a jejichž soutěžní registrační SMS byla řádně zařazena do soutěže, bude vylosováno 200 výherců, kdy každý 1 výherce získává 1 kus výhry.

Z losování bude učiněn písemný zápis a seznam výherců bude zveřejněn nejpozději do 10 pracovních dnů od ukončení soutěže. Seznam výherců bude umístěn na internetových stránkách www.vitana.cz, s čímž soutěžící svojí účastí v soutěži vyslovuje souhlas.

Soutěžící je v rámci soutěže individualizován telefonním číslem, s nímž se zapojil do soutěže. Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze s jedním telefonním číslem (soutěže se tedy nemůže zúčastnit jedna osoba s více telefonními čísly a ani více osob se stejným telefonním číslem). Každý soutěžící účastí v soutěži potvrzuje, že je oprávněným uživatelem telefonního čísla, z nějž zaslat registrační SMS zprávu. V případě zapojení do soutěže více osob pod identickým telefonním číslem bude pro soutěž platné pouze zapojení osoby, která zaslala registrační SMS zprávu nejdříve. Pokud se jedna osoba registruje prostřednictvím více telefonních čísel, budou všechny takové registrace považovány za neplatné.

Jeden soutěžící může vyhrát maximálně 1 výhru. V případě opakovaného vzniku nároku na výhru stejné osobě (stejné jméno, příjmení, stejné tel. číslo) nárok na další výhru zaniká, a na jeho místo nastupuje další soutěžící určený dalším losováním.

Výherci budou informováni nejpozději do 5 pracovních dnů od slosování formou SMS zprávy a budou vyzváni k zaslání soutěžní zásilky, resp. zejména k předložení uvedené soutěžní účtenky, která se musí shodovat s údaji uvedenými ve výherní soutěžní registrační SMS zprávě.

Výherci jsou tak povinni předložit nejpozději do 7 dnů od kontaktování ze strany technického správce formou SMS zprávy následující:
- originál (ověřenou kopii) výherní soutěžní účtenky, tedy té soutěžní účtenky, která byla v soutěži vylosována jako výherní;
- jméno;
- příjmení;
- telefonní číslo, ze kterého byla zaslána soutěžní registrační SMS zpráva;
- kontaktní telefonní číslo (liší-li se od telefonního čísla, ze kterého byla či byly zaslány soutěžní registrační SMS zprávy);
- adresa bydliště, kam bude odeslána výhra;
(dále jen „zásilka“).

Výherci jsou povinni poslat výše uvedenou zásilku na adresu: P. O. Box 88, 140 21 Praha 4, s označením hesla na obálce „SOUTĚŽ VITANA, a to nejpozději do 7 dnů od obdržení potvrzující SMS o výhře (rozhodující je datum na poštovním razítku), s tím, že musí být doručeny pořadateli nejpozději do 20 dnů od odeslání SMS zprávy technického správce s výzvou k zaslání soutěžní zásilky, na soutěžní zásilky odeslané později či doručené později nebude brán zřetel. Pořadatel si vyhrazuje právo požadovat po výherci zaslání všech soutěžních účtenek, s nimiž se zapojil do soutěže, které prokazují uskutečnění soutěžních nákupů, jak stanoví tato pravidla.

Zásilky s výše uvedeným obsahem je doporučeno soutěžícím zasílat doporučeně. V případě, že soutěžící nesplní výše uvedené podmínky ve stanovených termínech, propadá nepřevzatá výhra bez náhrady ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn ji užít k jiným marketingovým účelům.
Pořadatel nenese jakoukoli odpovědnost za doručení soutěžních zásilek, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy.

Soutěžící, kteří nezískali výhru, nebudou nijak vyrozuměni.


7. Výhry v soutěži
Výhrou v soutěži je pekáč Tescoma s poklopem PREMIUM (šířka: 39 cm, délka: 22 cm, výška: 17 cm, hmotnost: 3,18 kg). Do soutěže je vloženo celkem 200 výher, každý výherce vyhrává 1 kus výhry.

Pořadatel neposkytuje technickou podporu ani poradenský servis v souvislosti se soutěží. Pořadatel není zodpovědný za nemožnost účasti v soutěži z technických či jakýchkoli jiných důvodů.

Předání výher se uskuteční nejpozději do 30. 5. 2018 formou odeslání výhry prostřednictvím přepravní služby (Česká pošta, DPD apod.) na adresu výherce uvedenou v soutěžní zásilce.
Při předávání výhry je výherce (osoba pověřená vyzvednutím) povinen se na výzvu prokázat dokladem totožnosti, tak aby bylo možné ověřit totožnost a věk přebírajícího. Přebírající je povinen potvrdit předávací protokol.
Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s využitím výher či v souvislosti s účastí v soutěži. Není přípustné ani jiné věcné nebo finanční protiplnění v hodnotě výhry. Za vady spojené s užíváním výhry nenese pořadatel soutěže žádnou zodpovědnost. Pro případ reklamace poskytne pořadatel soutěže výherci příslušné informace a součinnost – e-mailová adresa: vitana@vitana.cz.

Pořadatel vypořádá případnou srážkovou daň z výher, pokud ze zákona její uhrazení vyplývá.


8. Všeobecné podmínky
Účastí v této soutěži bere soutěžící na vědomí zpracování poskytnutých osobních údajů pro účely realizace této soutěže dle těchto pravidel (tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany pořadatele i organizátora soutěže) a to v rozsahu jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo. Osobní údaje budou užity výlučně pro účely vedení soutěže, její organizace a vyhodnocení, a to na dobu trvání soutěže dle těchto pravidel a 90 dní poté z důvodu kontroly dodržení pravidel, předání a realizace výher. Osobní údaje výherců budou z důvodu případné kontroly organizace soutěže ze strany dozorových orgánů archivovány v omezeném rozsahu po dobu 3 let. Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je pořadatel.

Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle příslušné právní úpravy, tj. zejména soutěžící bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, zpracování je transparentní, soutěžící má právo na informace a přístupu k osobním údajům a právo na opravu svých osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, omezení zpracování, výmaz a jejich likvidaci. Soutěžící má od 25. 5. 2018 rovněž právo na přenositelnost údajů a právo být zapomenut. Dle uvedeného nařízení má soutěžící rovněž právo vznést námitku při zpracování pro účely přímého marketingu, včetně profilování. Soutěžící nebude předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, které má pro něj právní účinky nebo se jej významně dotýká.

Soutěžící svojí účastí výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jméno, příjmení, a město bydliště soutěžícího v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a v souvislosti s propagací výrobků a služeb pořadatele, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy soutěžících. Souhlas dle tohoto odstavce je činěn po dobu 5 let od ukončení soutěže.

Údaje poskytnuté soutěžícím mohou zpracovávat jakožto zpracovatel technický správce soutěže a marketingové společnosti pověřené pořadatelem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci. Osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii, ledaže toto umožňují právní předpisy.

V případě pochybností o dodržování práv pořadatelem, jakožto správcem osobních údajů, se může soutěžící obrátit na pořadatele na jeho adrese nebo na e-mailu vitana@vitana.cz. Na tomto e-mailu může soutěžící podat k pořadateli námitky, žádosti, stížnosti či jiné dotazy. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, ke kterému může soutěžící podat podnět.

Pořadatel neodpovídá za nedoručení soutěžních registračních SMS zpráv, informačních SMS zpráv, či za jakékoli technické problémy spojené se zasláním SMS zprávy. Za soutěžícího se v případě pochybností považuje osoba řádně užívající a držící mobilní telefon se SIM kartou s telefonním číslem, ze kterého byla odeslána soutěžní registrační SMS zpráva. Každý účastník svojí účastí v soutěži potvrzuje, že je oprávněným uživatelem telefonního čísla, ze kterého odesílá soutěžní registrační SMS zprávu. Prokáže-li se zneužití tohoto telefonního čísla soutěžícím, je soutěžící ze soutěže vyřazen. Z jednoho telefonního čísla se může účastnit soutěže pouze jeden soutěžící.

Soutěžní účtenky pečlivě uschovejte pro účely ověření údajů v SMS! Bez platné účtenky, která se váže k soutěžní registrační SMS zprávě, nebude výhra předána. Pořadatel nebude akceptovat účtenky poškozené, nečitelné či jinak znehodnocené, jakož ani účtenky nesplňující tato soutěžní pravidla, tedy zejména neprokazující provedení jednorázového soutěžního nákupu se stanovenými parametry.

Pořadatel si vyhrazuje právo vyžádat si všechny soutěžní účtenky, se kterými se do soutěže zapojili, od všech soutěžících, a to zejména od soutěžících, u kterých mají podezření z podvodného či nekalého jednání.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

Zasláním platné soutěžní registrační SMS se zasílající stává účastníkem soutěže a vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly.

Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

Výhry, které nebylo možné v rámci soutěže rozdělit či přidělit konkrétnímu výherci, propadají ve prospěch pořadatele soutěže, k dalším marketingovým a charitativním účelům.

Pořadatel má právo výsledného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími. V případě pochybností o dodržení pravidel soutěže leží důkazní povinnost na soutěžícím. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoli změnit a upravit podmínky či pravidla této soutěže, případně soutěž zrušit, přerušit či odložit nebo prodloužit dobu trvání soutěže. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku.

Případné dotazy zasílejte na adresu vitana@vitana.cz nebo help@sms-souteze.cz.

Jediná podrobná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na internetové stránce www.vitana.cz.

Související aktuality